spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → For­lands­un­det – Lon­gye­ar­by­en

For­lands­un­det – Lon­gye­ar­by­en

Den sis­te ilands­tign­in­gen av den­ne rei­sen gjor­de vi i det åpne, lang­strak­te kyst­s­lettel­ands­ka­pet i For­lands­un­det. Der var det fort­satt godt med snø. Nok for å få tru­ger­ne fram igjen for dem som had­de lyst på det. Og nok av snøfritt land for en van­lig fot­tur for dem som øns­ket det­te. Vak­kert lands­kap. Still­he­ten. Fugle­li­vet på tun­draen og langs fjæra.

Å sei­le bort fra anker­plas­sen var en opp­le­vel­se i seg selv, i god gam­mel­dags stil. Uten mas­kin, bare med seil og litt vind. En hver­dags­sak i bestefars dager (eller kan­skje enda litt mer til­ba­ke i tiden), men en opp­le­vel­se av de sjeld­ne i moder­ne tider, hvor det bare er å trykke på knop­pen for å få far­ten opp som øns­ket. Snart ble det mer vind og fle­re seg­ler, og vi kun­ne gle­de oss over en vel­dig vak­ker seil­as søro­ver gjen­nom For­lands­un­det og inn i Isfjor­den.

Sent på kvel­den nåd­de vi frem til Lon­gye­ar­by­en. Her var det liv. Mean­der lå aller­e­de ved kaia og Rem­brandt van Rijn fulg­te snart etter oss. God stem­ning over­alt, vi kun­ne gle­de oss over så man­ge vak­re opp­le­vel­ser som vi had­de fått i løpet av den­ne turen. Været var abso­lutt en vik­tig fak­tor i det­te, men det sam­me gjel­der alle som had­de bidratt til turen på en eller annen måte, med uan­sett hvil­ken slags arbeid på ski­pet og på land, eller ved å del­ta med god stem­ning, dyp inter­es­se i alt som en kan lære her oppe og kjær­li­ghet for Sval­bards vak­ker natur. Tusen takk for den­ne gan­gen, vi sees nes­te gang!

Gal­le­ri: For­lands­un­det – Lon­gye­ar­by­en 07. juni 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 11.06.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php