spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Kli­ma­oppv­ar­ming på Sval­bard 5-7 gan­ger ras­ke­re enn glo­balt

Kli­ma­oppv­ar­ming på Sval­bard 5-7 gan­ger ras­ke­re enn glo­balt

Oppv­ar­ming av den nord­re delen av Barents­ha­vet inklu­dert Sval­bard skjer 5-7 gan­ger ras­ke­re enn eller i hver­den. Til og med sam­men­li­gnet med nord­po­lom­rå­det ellers, som er en hot­spot for glo­bal oppv­ar­ming, er den kli­ma­tis­ke utvi­k­lin­gen i Sval­bard-områ­det 2 til 2,5 gan­ger ras­ke­re.

Regn i Longyearbyen, Svalbard

Kraft­ig regn og plus­s­gra­der var­te i fle­re døgn i Lon­gye­ar­by­en i mid­ten av mars 2022, en peri­ode som egent­lig er den kal­des­te delen av vin­te­ren. Man skal være for­sik­tig med å dra kon­klus­jo­ner fra enkel­te vær­fen­om­e­ner med tan­ke på klima­en­drin­ger, men øknin­gen av både hyp­pi­ghet og vari­ghet av slike peri­o­der er en del av en kli­ma­tisk utvi­k­ling hen mot var­me­re for­hold.

Dis­se og and­re tall ble kom­mu­nis­ert av Fram Forum og ble opp­rin­ne­lig offent­liggjort i en viten­ska­pe­lig artik­kel skre­vet av
in a pos­ting based on a Ketil Isak­sen (Norsk Meteo­ro­lo­gisk Insti­tutt) og and­re i Natu­re.

Iskart Svalbardområde

Iskart av Sval­bar­dom­rå­det og det nord­re Barents­ha­vet, 12. april 2023
Norsk Meteo­ro­lo­gisk Insti­tutt).

Isak­sen og med­forfat­te­re har iden­ti­fi­sert den dras­tisk redu­ser­te dri­vi­sen som en vik­tig dri­ven­de fak­tor i den­ne dra­ma­tis­ke utvi­k­lin­gen i Nor­ges nord­ligs­te områ­der. Dri­vis kan effek­tivt dem­pe utveks­ling av var­me mel­lom hav og atmos­fe­re, men når den er bor­te kan var­me vann­mas­ser var­me atmos­fe­ren regio­n­alt kraft­ig opp.

Tap av dri­vis er spe­sielt utpre­get i Sval­bards nor­døst­li­ge far­vann.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.04.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php