spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Doppelkalender 2024: Svalbard og Nordnorge pfeil
Marker
Home

Års-Arkiv: 2022 − Nyheter og Reiseblogg


Wood­fjord – 20. juli 2022

Og igjen er vi hel­dig med vind og bøl­ger, på den måten at vi har ingen av dis­se to. Og der­med er det mulig å besøke den berøm­te hyt­ta på Gråhu­ken (Chris­tia­ne Rit­ter: Kvin­ne i polar­nat­ten).

Sene­re gjor­de vi en tur til en liten elv som fos­set ned over røde klip­per, i mid­ten av en tun­dra med utro­lig flot­te blom­s­ter. Og så run­det vi dagen av ved Mona­co­b­reen. Som i det sis­te har støtt frem fle­re hundre meter. Det er nes­ten van­skel­ig å tro, men sånt ser til og med i klima­en­drin­gens tider, sånn av og til i hvert fall.

Gal­le­ri – Wood­fjord – 20. juli 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Nord­vest Spits­ber­gen – 19. juli 2022

En sjel­den vak­ker dag på nord­ves­th­jør­net av Spits­ber­gen, et ellers gans­ke vær­hardt sted. Men ikke i dag. Vi fikk utro­lig flott utsikt over Dan­s­køya og sene­re likeså flott utsikt i Smee­ren­burg, sam­men med en flokk hval­ross og en god del hval­fangst­his­to­rie.
 

Danskehaugen
Smeerenburg

Ves­t­kys­ten – 18. juli 2022

Vin­den blås­te oss boksta­ve­lig ut av Kongsfjor­den, men det var bare å set­te seil og så fikk vi en fan­tas­tisk mor­gen på havet.

Sene­re fikk vi den sjeld­ne anled­nin­gen til å hop­pe i land på den åpne ves­t­kys­ten. Det er jo ikke så ofte at man får den­ne anled­nin­gen. Godt vær, fan­tas­tisk lands­kap i et sjel­dent besøkt områ­de.

Vi avs­lut­tet dagen i Mag­da­le­nefjor­den. Full sol­skinn, utro­lig vak­kert lands­kap og en vel­dig aktiv isb­re!

Gal­le­ri – Ves­t­kys­ten – 18. juli 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Kongsfjord – 17. juli 2022

Vi var litt usik­re på hvor­dan ting ville utvik­le seg i Ny-Åle­sund for­di det er jo gans­ke man­ge skip som kom­mer hit, men vi had­de fak­tisk en vel­dig fin mor­gen i den nord­ligs­te boset­ting på Sval­bard. Det er for tiden fle­re isbjør­ner som hol­der til i områ­det. Vi kun­ne se tre av dem på de små øyene ikke langt unna.

Sene­re fort­sat­te vi inno­ver Kongsfjor­den, et av Sval­bards vak­res­te områ­der på en vak­ker dag som i dag!

Gal­le­ri – Kongsfjord – 17. juli 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

For­lands­un­det

I går natt fikk vi ikke bare noen fle­re pas­sas­je­rer ombord, men til og med en ny kapt­ein (Jona­than skul­le gått hjem for en ukes tid siden – tusen takk for at du ble med oss så len­ge lik­e­vel!). Fan­tas­tisk! Da var det bare å set­te kurs nord­o­ver, i full fart!

Der­med kun­ne vi nyte den førs­te dagen uten­for Isfjor­den i dag 🙂 i For­lands­un­det. Vak­kert lands­kap, fint vær, fan­tas­tisk dyre­liv!

Gal­le­ri For­lands­un­det, 16. juli 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Sveab­reen & Lon­gye­ar­by­en

Det var godt å se sola igjen, ved Sveab­reen.

Og det var enda bed­re å få fle­re folk ombord. Alle ble gla­de, spe­sielt de som kom. De skul­le ha vært her for nes­ten en ukes tid siden! Bed­re sent enn aldri – vel­kom­men ombord!

Det tok litt tid å få alt og alle på plass, og vi bruk­te tiden til for­skjel­li­ge turer i Lon­gye­ar­by­ens omgi­vel­ser. Nederst er et utvalg fra for­skjel­li­ge steder i Advent­da­len.

Gal­le­ri Sveab­reen & Advent­da­len, 14./15. juli 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Ekm­anfjord

Cora­hol­men lig­ger i den utro­lig vak­re Ekm­anfjor­den. Øya er en natur­per­le. Det er et stort more­ne­lands­kap på den ene siden. Slik ser det vel ut på mars, vil jeg tro. Jeg har jo ikke vært der. Ikke et øns­ke hel­ler. Jeg foretrek­ker Sval­bard. Her er det vak­kert, spen­nen­de og godt, til og med på en grå dag som i dag.

Det sam­me sene­re på Blo­mes­let­ta, også i Ekm­anfjor­den. Vi ven­tet litt til å begyn­ne med før vi gikk ut igjen for­di det var så tåke­te. Sene­re let­tet tåka litt og vi dro på tur. Sååå flott!

Gal­le­ri Ekm­anfjor­den: Cora­hol­men & Blo­mes­let­ta, 13. juli 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Gips­da­len & Dia­ba­sod­den

Som sagt, Isfjor­den er stor og det er mer enn nok plass her for man­ge opp­le­vel­ser. I dag var i i Sas­senfjor­den (som er en del av Isfjor­den, bare i til­fel­le noen skul­le lure). Igjen var det litt av en grå dag, men ingen pro­blem, vi dro på tur i den store, vak­re Gips­da­len hvor Wil­liam S. Bruce søk­te kull i sin tid for man­ge år siden og sene­re besøk­te vi polar­lom­vi­ko­lo­nien ved Dia­ba­sod­den.

Gal­le­ri Gips­da­len & Dia­ba­sod­den, 12. juli 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Ebba­d­a­len & Pyra­mi­den

En litt grå dag i Bil­lefjor­dens nord­li­ge strøk, i den vak­re Ebba­d­a­len og i Pyra­mi­den. Spen­nen­de steder, vak­kert lands­kap og nysgjer­ri­ge Sval­bar­d­rein.

Gal­le­ri Ebba­d­a­len & Pyra­mi­den, 11. July 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Lon­gye­ar­by­en, Skans­buk­ta

Da set­ter vi seil igjen med gode gam­le Anti­gua – den førs­te store julitu­ren siden 2019!

Men dess­ver­re fikk ikke alle være med, det vil si de fles­te som skul­le vært her fikk ikke være med. På grunn av strei­ken i SAS er det bare 10 av omt­rent 30 som kom opp i tide! Men vi har fort­satt håp å kun­ne pluk­ke opp noen fle­re om noen dager.

Da skal vi oss i Isfjor­den i noen dager. Ingen pro­blem i det hele tatt, Isfjor­den er stor, man kun­ne godt bru­ke en hel uke eller til og med ti dager her. Da set­ter vi kurs for Skans­buk­ta til å begyn­ne med.

Gal­le­ri Lon­gye­ar­by­en- & Skans­buk­ta, 09./10. Juli 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

SAS-pilo­ter på streik

Som om det ikke had­de vært nok med 2 år pre­get av koro­na­kri­sen: som kjent er SAS sine pilo­ter i streik siden for­hand­lin­ge­ne ble utsatt i går. Opp til 250 fly for­ven­tes kan­sel­lert hver dag så len­ge som arbei­ds­kam­pen værer.

Det inklu­de­rer SAS sine flyv­nin­ger til og fra Lon­gyear­ben.

SAS streik

SAS og pilo­ter, venn­ligst finn en løs­ning, sna­re­st!

For­syn­in­ger til Barents­burg får ikke krys­se gren­sa – Russ­land reage­rer med for­ar­gel­se og cyber­an­g­rep

Det har aller­e­de vært en sak mel­lom Nor­ge og Russ­land i fle­re uker nå: for­syn­in­ger til Barents­burg får ikke krys­se gren­sa mel­lom Russ­land og Finn­mar­ken. Det skal være snakk om mat­va­rer som skul­le trans­port­e­r­es på vei­en til Trom­sø og vide­re med fraktskip opp til Sval­bard.

Barentsburg

Barents­burg i lys­e­re tider (her i 2019).

Men på grunn av sanks­jo­nene inn­ført etter Russ­land had­de angre­pet Ukrai­na i febru­ar lar ikke Nor­ge slip­pe leve­rin­gen inn i lan­det. Sval­bard­trak­ta­ten garan­te­rer alle land som har signert trak­te­ten (det inklu­de­rer Russ­land) fri adgang til Sval­bard, men det inklu­de­rer ikke nød­ven­dig­vis rett til trans­port på det nor­ske fast­lan­det, iføl­ge nor­ske myn­di­ghe­ter. Her heter det at Russ­land står all­tid fritt til å sen­de et skip til Barents­burg fra egne rus­sis­ke hav­ner. Hav­ner på Sval­bard er ikke inklu­dert i anløps­for­bu­det for rus­sis­ke skip. I til­legg heter det at nor­ske myn­di­ghe­ter ville vur­de­re et even­tuelt rus­sisk søk­nad om lan­de­til­l­atel­se for et rus­sisk fly på fly­plas­sen i Lon­gye­ar­by­en.

Russ­land reage­rer kraft­ig med for­ar­gel­se, poli­tis­ke trus­ler – på rus­sisk side heter det at Nor­ge bry­ter Sval­bard­trak­ta­ten – og anta­ge­lig­vis cyber­an­g­rep. Det har vært fle­re cyber­an­g­rep mot offent­li­ge nor­ske hjem­mesi­der i det sis­te, og det antas at det er rus­sis­ke grup­per som står bak angr­epe­ne, blant annet iføl­ge Sval­bard­pos­ten.

Rus­sis­ke repres­an­ter sa at i Barents­burg fryk­ter man en alvor­lig mat­man­gel, noe som ble bes­kre­vet som en over­reaks­jon på norsk side. I mel­lomt­iden heter det i Barents­burg at mat­si­tuas­jo­nen er sta­bil, tak­ket leve­rin­ger fra and­re kil­der, iføl­ge NRK.

Fug­lein­fuen­sa fun­net på Sval­bard

Fug­lein­fluen­sa er blitt påvist på Sval­bard nå i juni. Det er den førs­te gan­gen at virus­et er fun­net i Ark­tis.

Fun­net kom lik­e­vel ikke som en over­ras­kel­se, iføl­ge eks­per­ter, på grunn av et stort utbrudd blant hvitkinn­gås i Eng­land og Skot­land tid­li­ge­re i år. Det er fug­ler fra net­to­pp den­ne popu­las­jo­nen som trek­ker opp til Sval­bard for å hek­ke der.

Hvitkinngås, Ny-Ålesund

Hvitkinn­gås, her i Ny-Åle­sund, kan spre fug­lein­fluen­sa.

Fug­lein­fluen­sa­vi­rus­et ble nå påvist i en død polar­måke som en tur­gåer fant i fjæra i Lon­gye­ar­by­en, som NRK skri­ver.

Fug­lein­fluen­sa er vel­dig smit­tefar­lig for fug­ler, med en høy risi­ko for alvor­lig sykdom og død. Eks­per­ter fryk­ter at kon­sek­vens­e­ne kan poten­sielt være dra­ma­tis­ke for de store fugle­ko­lo­niene på Sval­bard hvis sykdom­men begyn­ner å spre seg der. Risi­koen for at det­te kan skje ser ut til å være reell.

Gi beskjed til Sys­sel­mes­te­ren hvis du fin­ner døde fug­ler eller fug­ler med uvan­lig adferd, men du bør ikke hånd­te­re døde fug­ler selv eller berø­re fug­leav­førin­ger. Men risi­koen for at men­nes­ker blir smit­tet med fug­lein­fluen­sa bes­kri­ves som lav.

Uten­lands­ke fast­bo­en­de mis­ter val­gret­ten

Det har vært en lang og kon­tro­ver­si­ell sak som reg­je­ri­n­gen i Oslo nå har avgjort: ikke-nor­ske stats­bor­ge­re som bor i Lon­gye­ar­by­en taper den loka­le val­gret­ten (både den akti­ve og den pas­si­ve). Unn­tatt er bare de noen få som har bodd mindst 3 år i en kom­mu­ne på fast­lan­det.

Det er omt­rent 700 fast­bo­en­de som er berørt av den­ne ord­nin­gen, iføl­ge NRK.

Saken har vært tema i fle­re bidra på den­ne siden tid­li­ge­re. Trykk her for et eld­re bid­rag for litt mer bak­grunn og his­to­rie i saken.

Blant Lon­gye­ar­by­ens inn­byg­ge­re som ikke har norsk pass er det de fær­res­te om har bodd på fast­lan­det i 3 år. Det er man­ge som har bodd i Lon­gye­ar­by­en i man­ge år som ikke får lov å avgi sin stem­me under nes­te lokals­ty­r­e­valg i 2023. Man­ge berør­te er sint og opp­gitt føler seg som and­re­klas­ses inn­byg­ge­re, iføl­ge Sval­bard­pos­ten.

Jus­tis- og bereds­kaps­mi­nis­ter Emi­lie Enger Mehl sa: «Til­knyt­ning til fast­lan­det bidrar til at de som til enhver tid for­val­ter det­te sam­fun­net har god kjenns­kap og fors­tåel­se av sval­bard­po­li­tik­ken og de ram­mene som gjel­der for Sval­bard.» Uto­ver det heter det i reg­je­ri­n­gens pres­se­med­de­lin­gen at «Lon­gye­ar­by­en lokals­ty­re har hel­ler ingen egen bes­kat­nings­myn­di­ghet, og skat­te­ni­vået ellers er lavt. Det over­fø­res der­for bety­de­li­ge mid­ler fra fast­land­sø­ko­no­mien til drif­ten av tje­ne­ste­til­bud og infra­struk­tur. Inn­byg­ge­re med fast­land­stil­knyt­ning vil der­med ofte ha bidratt til den­ne fin­an­sier­in­gen. Kra­vet om fast­land­stil­knyt­ning må også ses i lys av det­te.»

Norske flagg i Longyearbyen

Lon­gye­ar­by­en er en norsk by og skal være et norsk sam­funn. Nå blir byen et godt stykke nor­ske­re ved å ute­luk­ke uten­lands­ke stats­bor­ge­re fra sen­tra­le poli­tis­ke pro­ses­ser.

Kom­men­tar

Så vidt så klart: de som (anta­ge­lig­vis) har betalt skal få bestem­me, de som beta­ler mind­re på grunn av det lave skat­te­ni­vået i Lon­gye­ar­by­en og ikke har rett pass ute­luk­kes fra sen­tra­le poli­tis­ke pro­ses­ser.

Lon­gye­ar­by­en Lokals­ty­re er et kom­mu­nes­ty­re og ikke noe annet. Her debat­te­rer man loka­le tra­fikk­vei­er, bar­ne­ha­ge, sko­le og annet innen lokal infra­struk­tur, kul­tur osv. – det som eth­vert kom­mu­nes­ty­re gjør. Lon­gye­ar­by­en Lokals­ty­re har ikke noen inn­fly­tel­se på den nas­jo­na­le Sval­bard­po­li­tik­ken uto­ver å si sin mening (som net­to­pp igjen ble igno­rert i Oslo, ellers ville reg­je­ri­n­gen ikke ha tatt den aktu­el­le avgjø­rel­sen). Lon­gye­ar­by­en Lokals­ty­re tar ingen avgjø­rel­ser av betyd­ning uten­for pla­nom­rå­det.

Det får en å lure på hvil­ket pro­blem reg­je­ri­n­gen i Oslo mener å få løs­net. Eller, i and­re ord: hva er reg­je­ri­n­gen redd for? Lon­gye­ar­by­en Lokals­ty­re er i nor­ske hen­der, og det er lite som tyder på at det vil forand­re seg. I den nåvæ­ren­de valg­pe­ri­oden er det bare et med­lem i Lokals­ty­ret som ikke er norsk, og det er svens­ke Oli­via Eric­son. Hvem er redd for Oli­via? Og selv om, en dag i fremt­iden, Dans­ke­re og Svens­ke­re, Tyske­re og Thai­len­de­re vil ta en stør­re del av man­da­tene i Lon­gye­ar­by­en Lokals­ty­re – så hva? Det er snakk om folk som bor i Lon­gye­ar­by­en. Deres barn går på bar­ne­ha­ge og sko­le, de beta­ler avgif­ter ov vei­ge­byr etter nor­ske lover, som de respek­te­rer og ikke har noen inn­fly­tel­se på. Så hva er pro­b­le­met med litt mer internas­jo­na­li­tet i Lokals­ty­ret, som ville reflek­te­re den reel­le befol­k­nings­struk­tu­ren?

I fjor sa et lokals­ty­re­med­lem fra Høy­re i en debatt i den­ne saken noe som det­te: «Det hand­ler om sik­ker­het. Her kan vi ikke inn­gå kom­pro­misser.»

Jeg lurer på på hvil­ken måte poli­tik­ke­re fra det­te lokals­ty­re­med­le­met til jus­tis­mi­nis­ter Mehl ser norsk sik­ker­het truet.

La oss anta at de kun­ne gi et til­feds­stil­len­de svar på det­te spørs­må­let (noe som jeg tvi­ler sterk på): den aktu­el­le avgjø­rel­sen er lik­e­vel bare pre­ven­tiv. Som sagt, er det for tiden bare et med­lem i Lon­gye­ar­by­en Lokals­ty­re som ikke er norsk, og det er ingen­ting som tyder på at det vil forand­re seg. Og reg­je­ri­n­gen er vil­lig til å beta­le en høy pris for det­te pre­ven­ti­ve til­ta­ket. Eller, ret­te­re sagt, til å la and­re beta­le en høy pris for det. Den­ne pri­sen er å være ute­luk­ket fra den demo­kra­tis­ke pro­ses­sen der hvor den er vik­tigst. Den mest sen­tra­le delen av demo­kra­tiet: val­gret­ten. Det er man­ge som føler nå at de bare er and­re­klas­ses inn­byg­ge­re.

Nor­ske poli­tik­ke­re utelar van­lig­vis ingen anled­ning til å si at Sval­bard og Lon­gye­ar­by­en er norsk (og det er ingen som tvi­ler på det­te, muli­gens med unn­tak av noen sovjetiske/russiske poli­tik­ke­re, men det er en helt annen sak som ikke har noen rele­vans i den­ne loka­le kon­teks­ten). Men plut­se­lig skal Lon­gye­ar­by­en ikke være norsk nok for at man kun­ne lære nok om norsk Sval­bard­po­li­tikk ved å bo her i fle­re år?

Jus­tis­mi­nis­ter Mehl sa at «Det er ingen som er utes­tengt fra de demo­kra­tis­ke pro­ses­se­ne, men du må bo tre år på fast­lan­det for å sit­te i lokals­ty­ret.» (Sval­bard­pos­ten).

Det er van­skel­ig å si hva er mer uro­vek­ken­de. Det at reg­je­ri­n­gen vel­ger å igno­re­re så man­ge inns­pill fra hørings­pro­ses­sen. Eller at Mehl hev­der at «ingen blir utes­tengt fra de demo­kra­tis­ke pro­ses­se­ne» mens det er akku­rat det som skjer – det er enten en uro­vek­ken­de man­gel på fors­tåel­se av rea­li­te­ten eller en lodd­rett usann­het. Det er bare vel­dig få ikke-nor­ske fast­bo­en­de som har minst 3 års botid på fast­lan­det bak seg. Og øns­ket å opp­nå det­te er vel ikke blitt stør­re blant dem som net­to­pp fikk vist lang­fin­ge­ren fra reg­je­ri­n­gen. Det kan hen­de at det er kraft­i­ge ord for situas­jo­nen og avgjø­rel­sen, men det er nok net­to­pp det som man­ge berør­te føler.

Hvil­ket and­re moder­ne, demo­kra­tis­ke land i Euro­pa har i nye­re his­to­rie valgt å fra­ta den loka­le val­gret­ten fra sine uten­lands­ke bor­ge­re som had­de aller­e­de hatt den­ne ret­ten, noen av dem i man­ge år? Den­ne avgjø­rel­sen frems­tår som poli­tisk uap­pe­tit­lig, nas­jo­na­lis­tisk og xen­o­fob. Med den­ne avgjø­rel­sen har den nor­ske reg­je­ri­n­gen valgt å bli med­lem i en liten klubb av øst­eu­ropei­s­ke reg­je­ri­n­ger hvor de nep­pe øns­ker å se seg selv som med­lem.

MS Vir­go i Lon­gye­ar­by­en

MS Vir­go, som grunn­s­tøt­te i Fuglefjor­den, er til­ba­ke i Lon­gye­ar­by­en. Ski­pet gjor­de pas­sas­jen på egen mas­kin, men ble eskor­tert av kyst­vak­ta.

I Fuglefjor­den had­de dykke­re prøvd å tet­te hul­let i skro­get, men uten å lykkes. Polar­sys­sel, Sys­sel­mes­ter­ens tje­nes­teskip, tok over die­sel fra tan­ken som ble ska­det på Vir­go.

MS Virgo, Longyearbyen

MS Vir­go i Lon­gye­ar­by­en i dag (tors­dag).

Uto­ver det­te er det lite av informas­jon som er offent­lig tig­jen­ge­lig. Ingen­ting er kjent med tan­ke på meng­de av die­sel som muli­gens gikk tapt i Fuglefjor­den og hvor­dan hava­riet kun­ne skje.

Tilbake

Nyhetene er i fra 06.12.2023 klokken 00:36:44 (GMT+1)
css.php