spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 23. desember 2022 − Nyheter og Reiseblogg


Nytt ren­se­an­legg for klo­akk i Lon­gye­ar­by­en sam­ler 50 kg søp­pel

Det pas­ser kan­skje ikke helt per­fekt inn i jules­tem­nin­gen, men uan­sett .. det inklu­de­rer noen gode nyhe­ter, et glad­buds­kap, og det pas­ser jo lik­e­vel på en måte 🙂

Det er et van­lig spørs­mål som turis­ter gjer­ne spør når de besøker Lon­gye­ar­by­en for førs­te gang: hva skjer med klo­ak­ken? Og det ska­per gjer­ne litt forund­ring når sva­ret er: det går rett i havet, uten noen for for rensing i det hele tatt. Og sånt had­de det vært i over hundre år, til og med novem­ber 2022.

Men nå skri­ver vi desem­ber 2022, og ting har forand­ret seg. De er fak­tisk blitt bed­re.

Longyearbyen renseanlegg for kloakk, Adventfjorden

Advent­fjord rett ved siden av Lon­gye­ar­by­en:
her er det steder hvor jeg defi­ni­tivt ikke ville anbe­fa­le å ta en svøm­me­tur.

Et meka­nisk ren­se­an­legg ble tatt i bruk 1. desem­ber. Resul­ta­tet er impon­e­ren­de: bare i løpet av den førs­te uken ble ikke mind­re enn 50 kg søp­pel hen­tet ut av koakk­van­net før det gikk vide­re i fjor­den, som Lon­gye­ar­by­en Lokals­ty­re med­de­ler. Det er snakk om en blanding av for­skjel­li­ge hygie­ne­ar­tik­ler, den typen ting som «alle» vet helst ikke bør hav­ne i toalet­tet, men som lik­e­vel åpen­bart ofte kas­tes net­to­pp der. Noe som i seg selv er et fen­omen som jeg har van­skel­i­ghe­ter med å skjøn­ne, men det er en annen sak.

Men nå er det i hvert fall blitt litt bed­re, og mye av den­ne drit­ten (unn­skyld) vil fra nå av ikke hav­ne i fjor­den, og det er uten tvil en bra sak.

Tilbake

Nyhetene er i fra 18.07.2024 klokken 08:44:52 (GMT+1)
css.php