spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → 700 vel­ge­re mis­ter stem­me­ret­ten, MDG trek­ker seg

700 vel­ge­re mis­ter stem­me­ret­ten, MDG trek­ker seg

Tid­li­ge­re i år tok reg­je­ri­n­gen den avs­lut­ten­de bes­lut­nin­gen at uten­lands­ke fast­bo­en­de i Lon­gye­ar­by­en skul­le fra­tas val­gret­ten til lokals­ty­ret. Den­ne kon­tro­ver­si­el­le bes­lut­nin­gen ble omtalt tid­li­ge­re på den­ne hjem­mesi­den, trykk her for å lese mer om bak­grun­nen og his­to­ri­en. Nes­te lokals­ty­r­e­valg er plan­lagt til høs­ten 2023. Da skal man ha norsk pass eller minst 3 års botid i en kom­mu­ne på fast­lan­det for å ha val­grett.

Men aller­e­de nå begyn­ner kon­sek­vens­e­ne av den­ne loven­drin­gen å bli mer kla­re. Det er ikke mind­re enn omt­rent 700 fast­bo­en­de som vil mis­te val­gret­ten, iføl­ge NRK. Det­te bekym­rer både vel­ge­re og kan­di­da­ter, blant dem Oli­via Eric­son fra Sveri­ge som ikke vil kun­ne stil­le opp igjen i 2023.

Longyearbyen Lokalstyre

Lon­gye­ar­by­en Lokals­ty­re: mind­re demo­kra­tisk legi­ti­mas­jon fra 2023.

Inn­byg­gertal­let lig­ger i nær­he­ten av 2500, inklu­dert min­d­reå­ri­ge og folk om har mind­re enn 3 års botid bak seg og der­med ikke får vel­ge uan­sett. Det betyr at hvis 700 mis­ter stem­me­ret­ten vil Lon­gye­ar­by­en Lokals­ty­ret mis­te omt­rent en tred­je­del av den demo­kra­tis­ke legi­ti­mas­jo­nen sin. Det er man­ge som aller­e­de nå føler seg om and­re­klas­se inn­byg­ge­re og det er man­ge som fryk­ter at dis­se vil trek­ke seg fra sam­funn­s­li­vet. Frus­tras­jo­nen er i hvert fall stor hos man­ge.

I til­legg vil fle­re par­tier får pro­blemer med å fin­ne nok kan­di­da­ter. Minst sju kan­di­da­ter kre­ves for å kun­ne stil­le opp som par­ti, og mind­re par­tier har all­tid hatt pro­blemer med å fin­ne nok folk i en liten by som Lon­gye­ar­by­en. MDG har aller­e­de bes­lut­tet seg å trek­ke seg i 2023. Ved sis­te valg i 2019 had­de MDG 3 uten­lands­ke kan­di­da­ter på lis­ten, inku­dert svens­ke Oli­via Eric­son. Det er fle­re par­tier som kan få det sam­me pro­b­le­met, anta­ge­lig­vis med FrP som den nes­te på den­ne tris­te lis­ten.

Også blant de nåvæ­ren­de lokals­ty­re­med­lem­me­ne med norsk nas­jo­na­li­tet er det fle­re som har bes­lut­tet å ikke stil­le opp igjen i 2023. Blant dis­se er lokals­ty­re­le­der Arild Olsen, som sa til NRK at den nye val­gret­ten er en vik­tig grunn bak den­ne bes­lut­nin­gen.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 17.12.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php