spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 24. juni 2022 − Nyheter og Reiseblogg


Fug­lein­fuen­sa fun­net på Sval­bard

Fug­lein­fluen­sa er blitt påvist på Sval­bard nå i juni. Det er den førs­te gan­gen at virus­et er fun­net i Ark­tis.

Fun­net kom lik­e­vel ikke som en over­ras­kel­se, iføl­ge eks­per­ter, på grunn av et stort utbrudd blant hvitkinn­gås i Eng­land og Skot­land tid­li­ge­re i år. Det er fug­ler fra net­to­pp den­ne popu­las­jo­nen som trek­ker opp til Sval­bard for å hek­ke der.

Hvitkinngås, Ny-Ålesund

Hvitkinn­gås, her i Ny-Åle­sund, kan spre fug­lein­fluen­sa.

Fug­lein­fluen­sa­vi­rus­et ble nå påvist i en død polar­måke som en tur­gåer fant i fjæra i Lon­gye­ar­by­en, som NRK skri­ver.

Fug­lein­fluen­sa er vel­dig smit­tefar­lig for fug­ler, med en høy risi­ko for alvor­lig sykdom og død. Eks­per­ter fryk­ter at kon­sek­vens­e­ne kan poten­sielt være dra­ma­tis­ke for de store fugle­ko­lo­niene på Sval­bard hvis sykdom­men begyn­ner å spre seg der. Risi­koen for at det­te kan skje ser ut til å være reell.

Gi beskjed til Sys­sel­mes­te­ren hvis du fin­ner døde fug­ler eller fug­ler med uvan­lig adferd, men du bør ikke hånd­te­re døde fug­ler selv eller berø­re fug­leav­førin­ger. Men risi­koen for at men­nes­ker blir smit­tet med fug­lein­fluen­sa bes­kri­ves som lav.

Tilbake

Nyhetene er i fra 19.07.2024 klokken 17:47:48 (GMT+1)
css.php