spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → «Det er jo turis­tene som stje­ler sånt»

«Det er jo turis­tene som stje­ler sånt»

Alt begy­n­te med et veis­kilt som forsvant. Alle kjen­ner til skil­te­ne som står ved siden av vei­en fle­re steder hvor man lar den ark­ti­s­ke metro­po­len Lon­gye­ar­by­en bak seg og begir seg ut i den ark­ti­s­ke vill­mar­ken (mer eller mind­re) og der­med i områ­der med økt fare for å møte isbjørn.

Isbjørnskilt, Adventdalen ved Longyearbyen

Isbjørns­kilt i Advent­da­len ved Lon­gye­ar­by­en.

Isbjørns­kil­tet i Advent­da­len forsvant en natt i mid­ten av mai. Et sånt tyve­ri i mid­natt­sol­pe­ri­oden, rett ved siden av en vei hvor det går over­ras­ken­de mye tra­fikk mer eller mind­re døg­net rundt, kre­ver nok litt dris­ti­ghet. Hvem kan ha gjort sånt? Hvem in Lon­gye­ar­by­en vil­le være så dum å hen­ge et skilt på stue­ve­g­gen som alle i byen kjen­ner til?

Nidin­gen kun­ne klart ikke være en av de fast­bo­en­de. Sval­bard­pos­ten tok saken opp. Man fant en buss­jå­for som ikke had­de noe informas­jon om saken, men han kjø­rer turis­ter nes­ten dag­lig, så han måt­te jo bare vite hva han sa da han uttal­te seg over­for lokala­vi­sen: «Det er jo turis­tene som stje­ler sånt, sier han.» Det er slåen­de: ikke bare at jour­na­lis­ten eller redaks­jo­nen var ikke inne på tan­ken at det er et utsagn som fort­je­ner noen kri­ti­s­ke spørsmål, spe­sielt på bak­grunn at det er basert på ingen­ting, rett og slett. Men nei, i trykkut­ga­ven ble set­nin­gen til og med til over­skrif­ten. Jada, selvføl­ge­lig, de slem­me og dum­me turis­tene igjen, hvem ellers?

Svalbardposten: isbjørnskilt

Artikkel i Sval­bard­pos­tens trykkut­ga­ve, 19. mai: «Det er jo turis­tene som stje­ler sånt».

Online-utga­ven til den­ne artikke­len fikk i mel­lomtiden en ny over­skrift: «Hvem har stjå­let isbjørns­kil­tet?». Da har det vel slått noen at den opprin­ne­li­ge over­skrif­ten kanskje ikke var ver­dens smar­tes­te måte å star­te saken i avi­sen.

Men til syven­de og sist fikk sel­ve saken i hvert fall en mor­som opp­løs­ning. Skil­tet ble fun­net – i bilen til Lars Fau­se, sel­ve Sys­sel­mes­te­ren! Bilen stå par­kert ved fly­plas­sen.

Fau­se had­de vært på fast­lan­det når skil­tet had­de forsvun­net og der­med slapp han sta­tus som mis­tenkt. Opp­løs­nin­gen er rett og slett at det er rus­sen som had­de gjort et puss. Og det var et godt puss, det er vel de fles­te eni­ge i, Sys­sel­mes­ter Fau­se inklu­dert.

Så til slutt kun­ne man i teo­ri­en smi­le litt over buss­jå­fø­rens refleks å skyl­de på turis­tene for alt det onde i ver­den og Sval­bard­pos­tens man­gel av instinkt og kri­ti­sk gjen­nom­gang. Det er en ting å si noe sånt etter fle­re øl på pub­ben, men det er en helt annen sak å skri­ve det sam­me i avi­sen, til og med som over­skrift. Men i tider når poli­ti­s­ke dis­kus­jo­ner som skal inns­kren­ke beve­gel­ses­fri­he­ten på nes­ten hele Sval­bard helt dras­ti­sk går høyt og basert på den sam­me reflek­sen og foru­tinn­tat­te ten­ke­må­ten, er det fak­ti­sk vel­dig trist.

Man bør kanskje ten­ke seg litt om nes­te gang når man sier eller skri­ver at det må jo være turis­ter som står bak ugje­r­nin­gen.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 26.05.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php