spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 5. april 2022 − Nyheter og Reiseblogg


Toll­kon­troll på Sval­bard på grunn av den rus­sis­ke kri­gen i Ukrai­na

Toll­kon­trol­ler er hit­til ukjent på Sval­bard. Sval­bard­trak­ta­tens spe­si­el­le reg­ler med­fø­rer at skatt og tol­lav­gif­ter er mye lave­re på Sval­bard enn på fast­lan­det. Det fin­nes ingen moms og ingen impor­tav­gif­ter, og der­med er det hel­ler ingen grunn for å ha toll­kon­trol­ler.

Men er vil det bli for­an­drin­ger snart.

Svalbard lufthavn, tollkontroll

Sval­bard luft­havn: ingen toll­kon­troll, bare en isbjørn.
Men tollve­se­net vil snart være på plass.

Det har med den rus­sis­ke kri­gen mot Ukrai­na å gjø­re og med de inter­nas­jo­na­le sanks­jo­nene som man­ge land reager­te med etter ang­re­pet. Reg­je­rin­gen i Oslo øns­ker å sik­re at Rus­ser­ne ikke bru­ker Sval­bard som smut­t­hull for å importe­re varer til Russ­land som står på sansk­jons­lis­ter. Det er så langt mulig for­di det fin­nes ingen kon­troll på import på Sval­bard og det er skip­t­ra­fikk mel­lom den rus­sis­ke boset­nin­gen Bar­ents­burg og Rus­sia.

Der­for vil reg­je­rin­gen få toll­kon­troll på plass så snart som mulig. Iføl­ge NRK fikk Tollve­se­net opp­drag og mid­ler til å eta­ble­re en lokal tils­tede­væ­rel­se. Toll­kon­trol­ler skal være en rea­li­tet på Sval­bard så tid­lig som 1. mai.

Det opp­ly­ses at til­ta­ket skal ikke være per­ma­nent, men tollve­se­net skal bli på plass så len­ge det trengs.

Tilbake

Nyhetene er i fra 05.12.2022 klokken 02:16:31 (GMT+1)
css.php