spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 1. april 2022 − Nyheter og Reiseblogg


Isbjørn-var­sel­sys­tem plan­lagt

Nor­ske myn­di­ghe­ter plan­leg­ger et isbjørn-var­sel­sys­tem i samar­bei­de med Nor­sk Polar­in­sti­tutt og Elon Musks satel­lit­ba­sert kom­mu­ni­kas­jons­sys­tem Star­link.

I den førs­te fasen av pros­jek­tet må alle isbjør­ner på Sval­bard uts­ty­res med lil­le sene­de­re som stil­les til rådi­ghet av Bill Gates. Dis­se vil sen­de en signal som fan­ges opp av Musks Star­link-satel­li­ter og sen­des vide­re via bak­kestas­jo­ner til Polar­in­sti­tuttet. Som resul­tat vil man da til enhver tid vite hvor isbjør­ne­ne på Sval­bard opp­hol­der seg.

Isbjørn med sender

Isbjørn med sen­der. Den nye gene­r­as­jo­nen vil bli mye mind­re, noe som også for­ven­tes til å kom­me dyre­nes vel­væ­re til gode.

Det­te skat­tet av data vil ikke bli offent­lig tilg­jen­ge­lig, men bru­ke­re vil kun­ne ned­las­te en app som fun­ge­rer på en måte lik som koro­na advar­sel appe­ne som man­ge bru­ker i dag. Appen vil vars­le i til­fel­le en isbjørn er i nær­he­ten. Bru­ke­re av pro-versjo­nen av appen vil kun­ne bru­ke en spe­si­ell funk­sjon som gjør at sen­der­ne som er instal­lert i bjør­nens øre­ne vil blin­ke kraf­tig, noe som vil øke dyrets sik­t­bar­het bety­de­lig – spe­sielt nyt­tig i mør­ket­iden. Alle versjo­ner av appen vil pro­du­se­re et høyd lyd så snart en isbjørn er nær­me­re enn 5 meter.

I frem­tiden kan det bli eks­tra funk­sjo­ner som kan kon­trol­lere isbjør­nens adferd. Der­med kan man eks­em­pel­vis få en aggres­siv bjørn til å snu og gå bort for å løse kon­flik­ter på en frede­lig måte.

Den førs­te versjo­nen av appen er for tiden i test­fa­sen. Release er plan­lagt 1. april 2222. Da vil den hel­ler ikke være tilg­jen­ge­lig her på Spitsbergen-Svalbard.no web­bu­tik­ken.

Tilbake

Nyhetene er i fra 05.12.2022 klokken 02:30:24 (GMT+1)
css.php