spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 8. mars 2022 − Nyheter og Reiseblogg


Fra Farm­ham­na til Lon­gye­ar­by­en

Da er jeg til­ba­ke i Lon­gye­ar­by­en etter fem uker i Farm­ham­na. Til­ba­ke til sivi­li­sas­jo­nen – javel, i ordets litt vide­re forstand. I tide for årets sol­fes­ti­val – fak­ti­sk num­mer to for meg i år, for vi had­de jo alle­re­de sol­fes­ti­val i Farm­ham­na den 16. febru­ar 🙂

Min tid i Farm­ham­na var helt fan­tas­ti­sk. Man­ge flot­te opp­le­vel­ser i vak­re omgi­vel­ser, mye tid uten­dørs. Lære­rik. Sånt skal det være på en fangststas­jon. En god til­væ­rel­se for en sjel sul­ten på livet i ark­tis og mye føde for kame­ra­en.

Men nå er den­ne kapit­te­len his­to­rie. Jeg var litt lat med tan­ke på rei­se­b­log­gen, det må jeg nok kom­me til­ba­ke til. Men det får nå ven­te litt.

Farm­ham­na er ikke helt på ver­dens ytters­te ytter­kant, men belig­gen­he­ten kan nå nep­pe bes­kri­ves som sen­tral hel­ler. Å kom­me dit og til­ba­ke er ikke nød­ven­dig­vis selvgåen­de, som dis­se bil­de­ne kanskje illus­tre­rer:

Dønninger

Døn­nin­ger kan all­tid gjø­re livet van­ske­lig på ves­t­kys­ten …

Så langt ser det ut som om det blir et godt isår på Sval­bard, i den forstand at det er ganske mye is nå i for­hold til det som vi har sett i de sis­te åre­ne, som iskar­tet viser klart. Alt­for ofte har det vært nep­pe noe is i det hele tatt i Sval­bards far­vann på den­ne årst­iden.

Is

… og dri­vis er ikke noe ukjent feno­men på Sval­bard hel­ler.

Også rundt omk­ring Farm­ham­na har det vært en god del is de sis­te uke­ne. Noen gan­ger var den lil­le hal­vøya fak­ti­sk helt avsper­ret av dri­vi­sen. Ikke nød­ven­dig­vis den helt tun­ge isbak­sen, men nok til å hol­de en båt bort fra kys­ten.

Pannekakeis

Sånt har det vært nes­ten hele tiden i Farm­ham­na de sis­te uke­ne.

Kom­bi­nasjo­nen av døn­nin­ger på ytter­si­den av den lil­le hal­vøya og is på inner­si­den har gjort det litt spen­nen­de å få manns­ka­pet utveks­let. Jeg skul­le dra og Rico skul­le få fami­li­en sin igjen. Vi fikk det jo gjort. Hen­ningsen-gjen­gen fra Hen­ningsen Trans­port og Gui­ding i Lon­gye­ar­by­en gjor­de en fan­tas­ti­sk jobb med det lil­le men kraf­ti­ge ski­pet Farm (ja, det fin­nes en sam­men­heng mel­lom båten og stedet, som nav­net anty­der) og spe­sielt med zodiac’en for å få folk og frakt inn og ut under kre­ven­de for­hold.

Zodiac i drivisen

Zodiac i dri­vi­sen.

Det var en liten gjeng ombord inklu­dert Kris­ti­na som skul­le besø­ke fangststas­jo­nen, men det skul­le ikke bli tak­ket dagens van­ske­li­ge for­hold. De fikk fak­ti­sk litt rock’n’roll ombord på grunn av havets døn­nin­ger. Til syven­de og sist var det bare å si seg fornøyd med at vi fikk hove­d­de­len av ope­ras­jo­nen gjort. Ingen­ting er garan­tert på sli­ke steder!

Farm

Farm i posis­ji­on i Farm­ham­na.

Tilbake

Nyhetene er i fra 05.12.2022 klokken 00:41:26 (GMT+1)
css.php