spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 2. mars 2022 − Nyheter og Reiseblogg


Sval­bard Rei­se­livs­råd imot boi­kott av Bar­ents­burg og Pyra­mi­den

Mens Putins bru­tal angreps­k­rig her­jer i Ukrai­na er det man­ge i Lon­gye­ar­by­en som lurer på hvor­dan man skal for­hol­de seg til de rus­sis­ke boset­nin­ge­ne på Sval­bard, Bar­ents­burg og Pyra­mi­den. Blant Bar­ents­burgs 300-400 inn­byg­ge­re er man­ge Ukrai­ne­re, mens Pyra­mi­den er stort sett for­lått.

Den vik­ti­ge vin­ter­se­son­gen har begy­nt, og man­ge i rei­se­livs­brans­jen har et sterkt øns­ke om en nor­mal – en god – sesong, etter to vel­dig van­ske­li­ge år med koro­na. Dags­tu­rer til Bar­ents­burg er blant brans­jens mest popu­læ­re til­bud. Pyra­mi­den er også en vik­tig desti­nasjon, men om vin­te­ren ikke i sam­me stør­rel­ses­or­den som Bar­ents­burg for­di turen til Pyra­mi­den er et godt stykke leng­re og en ganske kre­ven­de dags­tur for mind­re snøs­ku­ter­van­te folk.

Nå er det man­ge i brans­jen som dis­ku­te­rer om man fort­satt skal til­by turer til de rus­sis­ke boset­nin­ge­ne i kri­sens skyg­ge. Sval­bard Rei­se­livs­råd har tatt saken opp og dis­ku­tert den både blant sine med­lem­mer og med myn­di­ghe­te­ne.

Barentsburg

Bar­ents­burg: van­lig­vis et popu­lært tur­m­ål, nå omstridt.

Rei­se­livs­rå­det kon­klu­de­rer med at man vil ikke utø­ve en boi­kott på brans­je­ni­vå. Orga­ni­sas­jo­nen sier at sanks­jo­ner skal utø­ves av stat­li­ge aktø­rer, men ikke av pri­va­te på lokalt nivå, og at man har fått indi­kert fra offi­si­ell hold at sli­ke loka­le sanks­jo­ner er hel­ler ikke øns­ket fra sta­tens side. Der øns­ker man i mot­set­ning et nor­malt for­hold på lokalt nivå. Uto­ver det­te sier Rei­se­livs­rå­det at en boi­kott vil mest sann­syn­lig lokal­be­fol­k­nin­gen men ikke Putin, hans reg­je­ring eller and­re som er ansvar­li­ge for de kri­gen og de rus­sis­ke for­bry­tel­se­ne ellers i Ukrai­na. Der­for gir brans­je­for­bun­det ingen anbe­fa­ling til en gene­rell boi­kott, som Sval­bard­pos­ten beret­ter.

Noen i brans­jen had­de oppfor­dret Rei­se­livs­rå­det til å kom­me men en slik boi­kott, og det er kun­der som avly­ser sine turer. Iføl­ge Rei­se­livs­rå­det skal alle bedrif­ter selv bestem­me om de skal fort­set­te med til­bud som inklu­de­rer Bar­ents­burg og Pyra­mi­den, og den enkel­te kun­den vel­ger uan­sett helt fritt om en slik tur fort­satt står på ønske­lis­ten eller ikke.

Tilbake

Nyhetene er i fra 05.12.2022 klokken 02:06:16 (GMT+1)
css.php