spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 11. februar 2022 − Nyheter og Reiseblogg


Farm­ham­na

Nå har jeg jo alle­re­de vært her i Farm­ham­na på Spits­ber­gens ves­t­kyst i en stund og noen begy­n­ner å lure på hvor­dan det er å være her og hva som vi hol­der på med. Og det er jo fak­ti­sk sånt at når jeg far­ter rund i det­te områ­det under seil om som­me­ren så kom­mer mine inn­legg i rei­se­b­log­gen med litt høye­re frek­vens. Men dage­ne er både vak­re og fullt med alt mulig og det er jo ikke men­in­gen med livet på et sånt sted å bru­ke hele tiden på data­en, ikke sant? 🙂

Farmhamna

Farm­ham­na: fangststas­jon på Spits­ber­gens ves­t­kyst.

Jeg vil nok mer eller mind­re snart skri­ve litt mer også her, men til å begy­n­ne det had­de jeg tenkt å pre­sen­te­re sel­ve stedet, Farm­ham­na. Og til det­te for­må­let har jeg satt opp en egen side om Farm­ham­na (trykk her for å åpne den). Der fin­nes det ikke bare 360 gra­der pan­ora­ma­bil­der i sti­len du har muli­gens alle­re­de sett på and­re sider i det­te nabo­la­get av den­ne hjem­mesi­den her, men også 2 gal­le­rier med en hel del bil­der fra stedet, både som­me­ren og vin­te­ren. Sist­nevn­te gir alle­re­de noen inn­trykk av hva som vi dri­ver med her. Og en god del for­skjel­lig informas­jon føl­ger selvføl­ge­lig også med.

Men­nes­ker er ansvar­lig for brudd på sjø­ka­be­len

For noen uker ble det plut­se­lig brudd på en av de to sjø­ka­ble­ne som for­bin­der Sval­bard med fast­lan­det. Saken har tiltrek­ket mye opp­merksom­het også uten­for Nor­ges gren­ser (klikk her for å lese mer om saken). Saken er fort­satt på ingen måte opp­klart, men i mel­lomtiden har Space Nor­way som dri­ver kabe­len vært i områ­det sam­men med Troms polit­i­di­strikt. Med hjelp av et fje­rns­tyrt under­vanns­f­ar­tøy kun­ne man sam­le førs­te data.

Iføl­ge NRK har poli­tiet med­delt at informas­jo­nen som fore­lig­ger tyder på at det er men­nes­ke­lig akti­vi­tet som står bak brud­det. Natur­li­ge årsa­ker ser ikke ut til å spil­le en sen­tral rol­le.

Telekommunikasjion Svalbard

Det å bru­ke tele­fo­nen på Sval­bard er litt mind­re tung­vint i dag enn det­te bil­det illus­tre­rer.
Og det er mye mer enn bare å pra­te som er mulig i dag.
Men nes­ten ingen­ting går uten sjø­ka­be­len til fast­lan­det.

Ingen detal­jer angåen­de sel­ve ska­den eller hvem som kan være ansvar­lig ble offent­lig­jort uto­ver det at det fin­nes så langt ingen mis­tenkte. Det er hel­ler ikke offent­lig i hvilken dyp­de ska­den skjed­de. Seks­jo­nen det er snakk om er omt­rent 100 km lang og inklu­de­rer både den rela­tivt grun­ne sok­ke­len på Spits­ber­gens ves­t­kyst og dypha­vet.

Det er fak­ti­sk ikke den 2 cm tykke hove­d­ka­be­len som er ska­det men strøm­for­sy­n­in­gen.

Det er pan­lagt å få kabelen/strømforsyningen repar­ert i løpet av våren eller som­me­ren.

Tilbake

Nyhetene er i fra 05.12.2022 klokken 02:03:45 (GMT+1)
css.php