spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 20. januar 2022 − Nyheter og Reiseblogg


Tin­ge­nes til­stand

Det „nye“ året er nå snart 4 uker gam­mel. Så langt er det vel ikke så vel­dig mye som har skjedd lengst i nord av betyd­ning uten­for Sval­bard og fast­landsnor­ge. Like­vel er det jo all­tid noe som går for seg, og det er nok på tide å se på et lite utvalg av saker som har tiltruk­ket opp­merksom­het i det sis­te

K & o i Lon­gye­ar­by­en

K som i koro­na, o som i omi­kron – det er vel ingen som har lyst til å høre om det, men like­vel er det dagens prat i hele ver­den, og det inklu­de­rer Sval­bard nå. Men er det noen som er over­ras­ket over at virus­et nå er kom­met til Lon­gye­ar­by­en for å bli? Nep­pe. Det er nå et godt tosi­f­ret ant­all posi­ti­ve test­re­sul­ta­ter fra Lon­gye­ar­by­en, og ant­al­let kom­mer helt sik­kert til å øke. Og det er for lengst ikke bare snakk om imports­mit­te. Virus­et går rundt lokalt, inklu­dert sko­len.

koronavirus, Longyearbyen

🙁

Like­vel er det fort­satt sånt at alle som rei­ser til Sval­bard med fly må tes­te seg på nor­sk jord innen­for 24 timer før avrei­se, noe som gjen­tat­te gan­ger har skapt uhyg­ge­li­ge opp­le­vel­ser for rei­sen­de inklu­dert fast­bo­en­de på hjem­rei­se. Mens man nyter ute­li­vet og drik­ker øl i baren and­re steder i Nor­ge, er det fast­bo­en­de som sit­ter på karan­tene­ho­tell eller må fin­ne seg overn­at­ting mens vi ven­ter på å kun­ne rei­se hjem. Det er noe som gjel­der ikke and­re steder i Nor­ge (bort­sett fra Jan May­en, kanskje) og det er det man­ge i Lon­gye­ar­by­en som ikke liker, fra enkelt­per­so­ner til bedrif­ter og poli­ti­kere. I mel­lomtiden ven­ter rei­se­li­vet spent på den vik­ti­ge vin­ter­se­son­gen som er snart i ferd med å begy­n­ne for fyllt. Det er man­ge bedrif­ter som er nødt til å satse på at seson­gen fak­ti­sk skjer etter å ha stort sett tapt den i to år på råd.

Ingen sabo­tas­je på kabe­len

Nei, der er ikke kabe­len mel­lom Sval­bard og fast­lan­det som for­syner øye­ne i nord med kom­mu­ni­kas­jon som det er snakk om her. Det er fort­satt ingen som vet hva som fak­ti­sk har skjedd med den­ne, og det vil nok ta sin tid til å fin­ne ut av det.

Men i den­ne sam­men­hen­gen ble et kanskje enda mer mys­te­riøs til­fel­le av en annen kabel på hav­bun­nen dis­ku­tert. Den­ne kabe­len lig­ger på sok­ke­len uten­for Ves­terå­len. Sabo­tas­je ble vur­dert – eller i det mins­te ikke ute­luk­ket – som mulig årsak i beg­ge til­fel­ler. Det er nes­ten van­ske­lig ikke å ten­ke på den store nabo­en i øst som ser ut til å ha ganske dår­lig humør for tiden (nei, ikke Sve­ri­ge). Men nå ser det ut som om sabo­tas­je kan ute­luk­kes, som NRK beret­ter: delen av kabe­len som som fort­satt „man­glet“ etter at et stort stykke ble fun­net ble i mel­lomtiden også fun­net – det vis­te seg fak­ti­sk at kabe­len som ble rivet av og sene­re fun­net 11 km bor­te fra stedet var fulls­ten­dig, etter at man fikk målet leng­den ski­k­ke­lig.

En eva­lue­ring av skips­tra­fik­ken i områ­det har vist at det er vel en trå­ler som er ansvar­lig for hen­delsen. Det­te ble opprin­ne­lig mer eller mind­re ute­luk­ket for­di man vur­der­te det som meget lite sann­syn­lig at en trå­ler kun­ne gjø­re en så stor ska­de uten å få mer­ke det (man kan anta at de fikk nok mer­ke at de had­de revet løst en 10 tonn kabel) og at de skul­le da rap­por­te­re om saken (men det skjed­de åpen­bart ikker).

I det mins­te er det vel nå én fak­tor mind­re som eller kun­ne stres­se for­hol­det til naboe­ne. Uto­ver det får vi bare ven­te til vi vet mer om hva som skjed­de med kabe­len uten­for Spits­ber­gens ves­t­kyst. Men selv om det vil ta tid å få den repar­ert – man vet fort­satt enda ikke hvor nøyak­tig kabe­len ble ska­det – var det mulig å gjen­opp­ret­te funk­sjo­na­li­te­ten igjen, slik at man igjen har red­un­dans i kom­mu­ni­kas­jo­nen mel­lom Sval­bard og fast­lan­det, og det tar sik­kert litt press bort fra dem som dri­ver med saken.

Polar Per­ma­cul­tu­re: ikke per­ma, ikke kul­tur

Bedrif­ten Polar Per­ma­cul­tu­re vis­te seg ver­ken å være „perma“(nent) eller å ha en vel­dig godt utvi­klet kul­tur angåen­de regns­ka­pet: virksom­he­ten som drev med øko­lo­gisk grønnsaks­dyr­king i Nyby­en gikk kon­kurs under koro­na­kri­sen til tross for støt­te fra offent­li­ge og pri­va­te aktø­rer. Så vis­te det seg at man had­de ingen over­sikt hvor det var blitt av mid­ler­ne som inves­to­re­ne had­de stilt til dis­po­sis­jon. Og her er det snakk om et beløp av godt 2 mil­li­on kro­ner, gitt blant annet Lon­gye­ar­by­en Lokals­ty­re og pri­va­te inves­to­rer. Det ser ut som om regns­ka­pet i Polar Per­ma­cul­tu­re var kao­ti­sk, for å si det høf­lig. Nå er Sys­sel­mes­te­ren på saken og under­sø­ker om stats­ad­vo­ka­ten skal opp­ret­te sak mot bedrif­ten, iføl­ge Sval­bard­pos­ten.

Tilbake

Nyhetene er i fra 06.10.2022 klokken 17:50:34 (GMT+1)
css.php