spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 8. oktober 2021 − Nyheter og Reiseblogg


Først til­fel­le av koro­na på Sval­bard

På ons­dag ankom koro­na på Sval­bard – i hvert fall den førs­te pasi­en­ten med en bekref­tet infeks­jon. Det var ikke en fast­bo­en­de og hel­ler ikke en turist, men en beset­nings­med­lem av en rus­sisk fis­ket­rå­ler som ble hen­tet med heli­ko­pter fra far­van­net i Bjørnøya-områ­det og frak­tet til Lon­gye­ar­by­en syke­hus for behand­ling. Noen timer sene­re tok ambu­lan­se­fly­et man­nen med til unver­si­tets­syke­hu­set i Trom­sø, som NRK beret­ter. Det fin­nes bare én seng med respi­ra­tor på inten­si­v­av­de­lin­gen i Lon­gye­ar­by­en.

Det er ingen mistan­ke om at virus­et kan har spredt seg vide­re, eks­em­pel­vis blant per­so­nel­let til heli­ko­pter­et eller syke­hu­set i Lon­gye­ar­by­en, hvor mer enn 90 % av den voks­ne befol­knin­gen er vak­sinert.

Korona, Svalbard

Koro­na-virus­et er kom­met til Lon­gye­ar­by­en: en mann som ble hen­tet fra rus­sisk fis­ker­båt ble den førs­te pasi­en­ten med påvist koro­na-infeks­jon på Sval­bard.

Russ­e­ren er den førs­te pasi­en­ten i Lon­gye­ar­by­en som ble tes­tet posi­tivt, bort­sett fra Hur­tig­ru­ten­ski­pet Roald Amund­sen i 2020, men Roald Amund­sen had­de ikke vært til noen av Sval­bards boset­nin­ger. Men det kan også ha å gjø­re med «test­stra­te­gien» i Lon­gye­ar­by­en, som folk som ville tes­te seg eller sine barn på grunn av en rele­vant mistan­ke bes­kri­ver på den­ne måten: «Du har sym­pto­mer? Da må du ikke kom­me til syke­hu­set, men bli hjem­me!» Og sene­re: «Du har ikke sym­pto­mer? Da har du ikke behov for å tes­te deg.» På den­ne måten kun­ne man nok hol­de Sval­bard koro­na-fri i en god stund 🙂 i det minds­te offi­sielt.

Tilbake

Nyhetene er i fra 19.07.2024 klokken 17:49:47 (GMT+1)
css.php