spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 1. mars 2021 − Nyheter og Reiseblogg


Store Nor­ske for­ven­ter å avs­lut­te med kull­drift i gruve 7 i 2028

Kull er ingen ener­gi­kil­de med stor frem­tid. Det­te er også til­fel­let på Sval­bard, selv om kull er fort­satt i bruk som hove­d­ener­gi­kil­de i de fles­te av boset­nin­ge­ne som fort­satt fin­nes i dag. Det job­bes med en ny ener­giløs­ning i Lon­gye­ar­by­en. Det er fort­satt ikke helt klart hvilken ener­gi­kil­de eller hva slags kom­bi­nasjon av ener­gi­kil­der som man vil bru­ke, men en ny løs­ning skal være på plass innen 5 år.

Kull for­ven­tes ikke å spil­le en stor rol­le i den nye løs­nin­gen, og der­for har ledel­sen i Store Nor­ske Spits­ber­gen Kul­kom­pa­ni iføl­ge Sval­bard­pos­ten bes­lut­tet å avvik­le kull­drif­ten i gruve 7, Nor­ges sis­te kull­gruve som fort­satt er i drift, nå dagens ener­gi­verk er ned­lagt. Det betyr at man kan for­ven­te at nor­sk kull­drift på Sval­bard vil bli his­to­rie fra og med 2028. Store Nor­ske reg­ner med en to års opp­ryd­dings­pe­ri­ode etter ned­leg­gel­sen av gruve 7.

Gruve 7: norsk kullgruvedrift på Svalbard nedlegges i 2028

Gruve 7 ved Lon­gye­ar­by­en: nor­sk kull­gru­ve­drift på Sval­bard for­ven­tes ned­lagt for godt i 2028.

Samt­idig sat­ser sels­ka­pet på vekst og nye job­ber innen nye ener­giløs­ning i Lon­gye­ar­by­en og and­re steder i nord, samt logis­tikk og eien­dom i Lon­gye­ar­by­en.

Store Nor­ske er alle­re­de kom­met langt med opp­ryd­din­gen i Sveagru­va, som i man­ge år har vært Nor­ges størs­te gru­ve­bo­set­ning på Sval­bard. Der­med er det godt mulig at Rus­ser­ne i Bar­ents­burg vil i en peri­ode ble de enes­te som dri­ver med kull. Fle­re gan­ger ble slut­ten av den rus­sisk gru­ve­drif­ten alle­re­de forut­sagt med for­skjel­li­ge slags dato som nå alle­re­de er his­to­rie. Men det er rime­lig å anta at kull­pro­duks­jo­nen vil hel­ler ikke i Bar­ents­burg fort­set­te mye uto­ver 2030, om det blir så langt i det hele tatt.

Tilbake

Nyhetene er i fra 01.12.2021 klokken 01:00:51 (GMT+1)
css.php