spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 16. desember 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Den Ark­ti­s­ke Ons­da­gen: polar-fore­drag på net­tet

Vår plan B, å flyt­te fore­dra­ge­ne fra den reel­le ver­den til net­tet, var opprin­ne­lig selvføl­ge­lig bare en nød­løs­ning, men det fun­ge­rer over­ras­ken­de bra. Der­for har vi, Bir­git Lutz og Rolf Stan­ge, bes­temt oss for å kjø­ren en liten serie, den «Ark­ti­s­ke Ons­da­gen», med 6 fore­drag hvor vi tar opp for­skjel­li­ge pola­re emner. Vi set­ter i gang på ons­dag, 13. janu­ar. Bir­git og jeg har en del spen­nen­de emner fra even­tyr og rei­se til his­to­rie og mil­jø, og vi håper at dere kom­mer til å like dem.

Den Arktiske Onsdagen: polar-foredrag

Den Ark­ti­s­ke Ons­da­gen: polar-fore­drag på net­tet med Bir­git Lutz andog Rolf Stan­ge.

Fore­dra­ge­ne vil bli på tysk. Det er folk som besø­ker den­ne nor­ske siden som snak­ker, eller i det minds­te forstår, tysk, og der­for har jeg valgt å nev­ne det her. For vide­re opp­lys­nin­ger, venn­ligst besøk den tyske versjo­nen av det­te inn­leg­get ved å byt­te språk (trykk på sym­bo­let øverst på siden).

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 05.12.2022 klokken 01:59:42 (GMT+1)
css.php