spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 14. desember 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Sys­sel­man­nen blir Sys­sel­mes­ter

Sys­sel­man­nen er reg­je­rin­gens øvers­te repre­sen­tant på Sval­bard. For tiden er det Kjers­tin Askholt som er i den­ne posis­jon som den and­re kvin­nen i his­to­ri­en. Like­vel heter stil­lin­gen Sys­sel­man­nen.

Iføl­ge ny lov må tit­te­len bli kjønns­nøy­t­ral nes­te år. Det­te had­de vist seg å være litt av en utfor­d­ring angåen­de Sys­sel­man­nen. Publi­kum i Lon­gye­ar­by­en kom med man­ge mor­som­me fores­lag som Sys­selshe­riff eller Sys­sel­høv­ding, men lite bruk­bart.

Sysselmannen blir Sysselmester

Sys­sel­man­nen blir Sys­sel­mes­ter i 2021.

Nå har Sval­bard­mi­nis­te­ren bes­temt at Sys­sel­man­nen vil bli Sys­sel­mes­ter, en løs­ning som alle invol­ver­te ser ut til å kun­ne leve med. Nåvæ­ren­de Sys­sel­mann Kjers­tin Askholt mener at den nye tit­te­len pas­ser bra også med tan­ke på at Sys­sel­man­nen samt­idig har funk­sjon som poli­ti­mes­ter på Sval­bard, noe som går bed­re fram av det nye nav­net.

Fra og med 1. juli 2021 vil Sys­sel­man­nen bli his­to­rie og Sys­sel­mes­te­ren vil bli den nye tit­te­len. Mye står igjen å bli gjort på den prak­ti­s­ke siden til alt er klart for Sys­sel­mes­te­ren å ta over.

Tilbake

Nyhetene er i fra 08.12.2021 klokken 00:28:34 (GMT+1)
css.php