spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 3. desember 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Online fore­drag «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den», 9.12.

Live fore­drag som van­lig var ikke mulig i år. Da er det bare å flyt­te oppleg­get til net­tet! Vi møtes på Zoom og rei­ser Sval­bard rundt gjen­nom årst­ide­ne, fra polar­ly­set til mid­natt­so­la.

Fore­dra­get er på tysk, men jeg vet at det er noen tysk­tal­en­de besø­ke­re til den­ne nor­ske siden, og der­for leg­ger jeg pre­sen­tas­jo­nen også ut her.

Den førs­te dato­en som jeg had­de lagt ut, ons­dag 9. desem­ber, er nes­ten full, så det blir en kveld til: tirs­dag, 22. desem­ber.

Spitzbergen - Norwegens arktischer Norden

Spitz­ber­gen – Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den: Inn­trykk fra ark­ti­s­ke årst­ider på Sval­bard, fra mør­ketid til midatt­sol.

For fle­re detal­jer, venn­ligst bytt til den tyske versjo­nen av den­ne siden ved å byt­te språk øverst på siden eller besøk web­bu­tik­ken min for å bestil­le bil­let­ter.

Foto­trykk med Sval­bard-driv­ved-bil­deram­me: 4 bil­der i sin­gel edis­jon

Mang­ler du en rik­tig spe­si­ell og vak­ker gave til deg selv eller nær­ståen­de? Her er løs­nin­gen for alle Sval­bard-ent­u­si­as­ter! Nei, fak­ti­sk ikke for alle, bare for 4 hel­di­ge, for­di hvert enes­te bil­de av dis­se 4 fin­nes bare én enes­te gang, i eks­klu­siv sin­gel edis­jon.

Nå har jeg til syven­de og sist gjort det som var egent­lig pla­nen da jeg sat­te i gang med pros­jek­tet med bil­deram­mer laget av ekte Sval­bard driv­ved. Bil­de­ne mine skul­le jo stå sen­tralt, de skul­le bare … vel, få gode rammebe­tin­gel­ser. Det var det som var tan­ken i utgangs­punk­tet. Men pros­jek­tet med ram­me­ne gikk jo vel­dig bra og saken utvi­klet en viss dyna­mikk, og tan­ken med bil­de­ne ble satt litt på ven­te­spo­ret.

Så her har jeg nå 4 fan­tas­ti­sk vak­re foto­gra­fis­ke høy­de­punk­ter valgt ut blant et titus­entall av bil­der. Man­ge kun­ne godt ha fått den sam­me æren, men den­ne gan­gen ble det bare dis­se 4 som fikk være med. Isbjør­ner står sen­tralt i 2 av dem, mens Sval­bard-lands­kap og ark­ti­sk vin­ter­lys pre­ger de and­re 2.

Her er bil­de­ne. Som sagt, hvert enes­te av dem fin­nes bare én enes­te gang. Så saken er er førs­te­mann til møl­la.

Far­ge­ne er mye ras­ke­re som dis­se bil­der som jeg tok av bil­de­ne sam­men med ram­me­ne kanskje indikerer.

Heu­g­lin­breen i Mohn­buk­ta

Heuglinbreen i Mohnbukta

Heu­g­lin­breen i Mohn­buk­ta.

Det er april og vi står på fas­ti­sen ved bre­fron­ten til Heu­g­lin­breen i Mohn­buk­ta på Spits­ber­gens øst­kyst. Sola står lavt på him­me­len slik at isens vak­re far­ger blir godt syn­li­ge.

Til spitsbergen-svalbard.no webb­tik­ken: Foto­trykk med Sval­bard-driv­ved-bil­deram­me – Heu­g­lin­breen i Mohn­buk­ta

Isbjørn i Horn­sund

SOLGT

Isbjørn i Hornsund

Isbjørn i Horn­sund.

Et vak­kert bil­de av en impo­ne­ren­de hannbjørn som står i fjæ­ra i Horn­sun­det. Den­ne bam­sen var fak­ti­sk så impo­ne­ren­de at en beset­nings­med­lem av seilski­pet som vi var ute med sene­re valg­te å ha akku­rat den­ne bjør­nen tato­vert på skul­de­ren! Det kan jeg ikke til­by, men på stue­ve­g­gen er den­ne isbjør­nen uten tvil likeså vak­ker og impo­ne­ren­de.

Til spitsbergen-svalbard.no webb­tik­ken: Foto­trykk med Sval­bard-driv­ved-bil­deram­me – Isbjørn i Horn­sund

Bre og fjell i Tem­pel­fjor­den

SOLGT

Bre og fjell i Tempelfjorden

Bre og fjell i Tem­pel­fjor­den.

det er begy­n­nel­sen av mars og vi står på top­pen av et lite fjell ved Tem­pel­fjor­den. Selv om det er midt på dagen står sola fort­satt lavt på him­me­len slikt at lys­et kas­ter utro­lig vak­re far­ger og lan­ge skyg­ger over Tuna­b­reen.

Til spitsbergen-svalbard.no webb­tik­ken: Foto­trykk med Sval­bard-driv­ved-bil­deram­me – Bre og fjell i Tem­pel­fjor­den

Isbjørn­fa­mi­lie i Tem­pel­fjor­den

SOLGT

Isbjørnfamilie i Tempelfjorden

Isbjørn­fa­mi­lie i Tem­pel­fjor­den.

Her ser vi på isbjørn­bin­na «Frost», som ble berømt gjen­nom TV-doku­men­tar­fil­mer, sam­men med unge­ne hen­nes. Unge­ne er litt over fem måne­der gam­le og nyter det gode livet på isen i Tem­pel­fjor­den. Her er det godt med snadd på den­ne årst­iden og Frost har ingen van­ske­li­ghe­ter med å skaf­fe mat til fami­li­en, slik at de kan nyte isbjørn­li­vet i fred og uten sorg, noe som kom­mer gjen­nom ved førs­te øye­kast på det­te bil­det.

Til spitsbergen-svalbard.no webb­tik­ken: Foto­trykk med Sval­bard-driv­ved-bil­deram­me – Isbjørn­fa­mi­lie i Tem­pel­fjor­den

Tilbake

Nyhetene er i fra 01.12.2021 klokken 01:30:41 (GMT+1)
css.php