spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 23. november 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Eks­tra rei­se med SY Arc­ti­ca II i 2021

I år ble det bare kan­sel­las­jo­ner på grunn av koro­na, men nå er det nok lov å være litt opti­mis­ti­sk og plan­leg­ge turer. Vi har satt opp en eks­tra tur med seil­bå­ten Arc­ti­ca II på Sval­bard i 2021.

Selvføl­ge­lig vet vi hel­ler ikke hva som frem­tiden vil brin­ge, men på bak­grunn av gode nyhe­ter om for­skjel­li­ge vaks­i­nasjo­ner tror vi at vi kan satse på en god som­mer­se­song på Sval­bard i 2021. Turen med Arc­ti­ca II som vi plan­leg­ger i til­legg til det «van­li­ge» pro­gram­met vil begy­n­ne den 28. august og den 05. sep­tem­ber er vi til­ba­ke i Lon­gye­ar­by­en.

Svalbard 2021 med Arctica II: ekstra tur

Arc­ti­ca II på Spits­ber­gens ves­t­kyst: eks­tra tur i 2021.

På grunn av man­ge kan­sel­le­rin­ger i 2020 er det stor inter­es­se for rei­ser i 2021, så nå kan vi til­by den­ne rei­sen til 9 pas­sas­je­rer.

På den­ne rei­sen vil språ­ket blant pas­sas­je­re­ne være tysk. Det er ikke nød­ven­dig å snak­ke fly­ten­de – det kan jo også være en anled­ning å pus­se gam­le språk­kunns­kap litt opp igjen – men du bør i alle fall kun­ne føl­ge litt med, og da er det «vel­kom­men ombord»!

Snart vil den detal­je­r­te bes­kri­vel­sen av den­ne rei­sen føl­ge samt pri­sen, og da vil det også være mulig å boo­ke den­ne turen. Ta kon­takt med min kol­le­ga Uwe Maaß på kon­to­ret til Geo­gra­phi­schen Rei­se­ge­sell­schaft for ytter­li­ge informas­jo­ner eller reser­vasjo­ner eller med meg hvis du har spørsmål om turen, pro­gram­met, båten etc.

Tilbake

Nyhetene er i fra 07.12.2021 klokken 23:31:11 (GMT+1)
css.php