spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 8. oktober 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Stats­buds­jet­tet 2021: fle­re hund­re mil­lio­ner til Sval­bard

Reg­je­rin­gens pla­ner for stats­buds­jet­tet 2021 inklu­de­rer fle­re hund­re mil­lio­ner til Sval­bard:

  • Arbeitstil­syn­et skal styr­kes med 1 mil­li­on kro­ner.
  • Gruve­sels­ka­pet Store Nor­ske skal få 40 mil­lio­ner for å kun­ne kom­pen­se­re det for­ven­te­de under­s­kud­det i gruve 7, som sli­ter blant annet med kon­sek­vense­ne av smel­tevann som flom­met deler av gruve 7 etter varm­væ­ret i juli. Reg­je­rin­gen øns­ker å sik­re at det loka­le kraft­ver­ket adgang til lokalt pro­du­sert kull.
  • 61,1 mil­lio­ner fores­lås til skredsik­ring i Lon­gye­ar­by­en.
  • Opp­ryd­dings­pros­jek­tet i Sveagru­va samt gru­ve­ne i Lunck­ef­jel­let og Svea Nord tren­ger 412,8 mil­lio­ner i 2021.
  • Sval­bard Muse­um skal bevil­ges 1,5 mil­lio­ner eks­tra «for å styr­ke museet og sti­mu­le­re til økt akti­vi­tet», også på bak­grunn av koro­na­kri­sen.
  • Sys­sel­man­nen vil få mer pen­ger, blant annet for å opp­ret­te en stil­ling for en påta­le­ju­rist.
Kullkraftverk, Longyearbyen

Lon­gye­ar­by­en har man­ge vik­ti­ge frem­tids­pros­jek­ter å ta fatt i, og en del av dem er tatt opp i stats­buds­jet­tet 2021. En ny ener­giløs­ning er bare et av fle­re pro­ble­mer som man job­ber med.

Visit Sval­bard skal få en økning på bare 100.000 kro­ner, noe som dag­lig leder Ron­ny Brun­voll sier seg selvføl­ge­lig ikke fornøyd med.

Men eller er man stort sett fornøyd i Lon­gye­ar­by­en. Blant annet skal lokals­ty­ret også få anled­ning til å søke om mid­ler fra Kli­ma­sa­ts, i lik­het med kom­mu­ner på fast­lan­det. Ener­gi­for­sy­n­in­gen i Lon­gye­ar­by­en er baser på kull og det gam­le kraft­ver­ket er ver­ken bil­lig eller mil­jø­venn­lig. Man­ge alter­na­ti­ver er blitt dis­ku­tert, men for tiden frems­tår en ener­gi­ba­sert løs­ning med hydro­gen fra Finn­mark som en muli­ghet. En slik løs­ning skal ha poten­si­al­et til å redu­se­re både CO2-utslip­pet og strøm­pri­se­ne i Lon­gye­ar­by­en bety­de­lig.

Tilbake

Nyhetene er i fra 26.10.2021 klokken 15:47:29 (GMT+1)
css.php