spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 3. september 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Ingen crui­se på Sval­bard med fle­re enn 30 per­soner

Reg­je­ri­n­gen har inn­ført nye restrikts­jo­ner for fler­d­ag­s­crui­se på Sval­bard: det er ikke lov å ha fle­re enn 30 per­soner ombord – det­te tal­let inklu­de­rer både pas­sas­je­rer og manns­kapt. Dags­tu­rer er ikke berørt av den nye rege­len.

Bak­grun­nen er pro­ble­mene et Covid-19 utbrudd ombord et skip med et stør­re antall men­nes­ker ville med­fø­re.

Le Boreal, Spitsbergen

Le Bore­al (her i Lief­defjor­den i 2015) er et av bare få skip som grei­de å gjen­nom­fø­re fler­d­ag­s­crui­se på Sval­bard i år.

I juni åpnet reg­je­ri­n­gen for fler­d­ag­s­crui­se, men aller­e­de da var restriks­jo­nene kraft­i­ge, eks­em­pel­vis kra­vet å bru­ke maks 50 % av pas­sas­jer­ka­pa­si­te­ten. Basert på det, bestem­te man­ge tur­ope­ra­tø­rer og skipseie­re seg for å ikke sen­de sine skip til Sval­bard i det hele tatt i år. Etter et Covid-19 utbrudd ombord MS Roald Amund­sen kan­sel­ler­te også Hur­tig­ru­ten alle ekspe­dis­jon­s­crui­se. Ved siden av Hur­tig­ru­ten var det bare det frans­ke sels­ka­pet Ponant som klar­te å gjen­nom­fø­re noen crui­se med Le Bore­al. I til­legg kom­mer mind­re skip som Ori­go, som gjor­de noen turer, og Cape Race, som har nylig avs­lut­tet den førs­te turen etter opp­grade­rings­ar­bei­der som strakk seg over fle­re år – bare for å kan­sel­le­re res­ten av seson­gen etter karan­tene­plikt ble inn­ført for rei­sen­de fra Tysk­land. Nå plan­leg­ger sels­ka­pet bak Cape Race å prø­ve lykken i Skott­land i res­ten av seson­gen. Lykke til!

Reg­je­ri­n­gen vil revur­de­re den nye rege­len til og med 11. novem­ber. Men da er seson­gen for i år over uan­sett. Om den har noen­sin­ne skjedd.

Tilbake

Nyhetene er i fra 19.07.2024 klokken 17:57:29 (GMT+1)
css.php