spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 12. juni 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Reg­je­rin­gen åpner for kyst­crui­se på Sval­bard

Land­ba­sert turisme på Sval­bard ble alle­re­de gjenåp­net for turis­ter fra fast­landsnor­ge den 1. juni, og rei­sen­de fra Nor­den unn­tatt Sve­ri­ge skal snart (15. juni) føl­ge.

Men så langt er fler­dag­scrui­se ikke til­latt på grunn av de sær­li­ge utfor­drin­ge­ne som crui­se­skip byr på med tan­ke på hygie­ne og koro­na-smit­te­fa­ren. Nå har reg­je­rin­gen begy­nt å åpne for den­ne typen akti­vi­te­ter igjen. Iføl­ge en pres­se­mel­ding fra Jus­tis- og bereds­kaps­de­par­te­men­tet vil crui­se­skip med en kapa­si­tet på opp til 500 pas­sas­je­rer nå få lov til å sei­le i Sval­bards far­vann igjen. Men det er fle­re betin­gel­ser som føl­ger med: det er ikke lov til å bru­ke mer en 50 % av pas­sas­je­r­ka­pa­si­te­tet, noe som betyr at det mak­si­ma­le ant­al­let pas­sas­je­rer på et skip kan ikke overs­ti­ge 250. Og det er bare pas­sas­je­rer fra land hvor­f­ra det kan rei­ses fritt til Nor­ge inklu­dert Sval­bard som får lov, dvs Nor­ge og snart Dan­mark, Island og Fin­land.

Hurtigruten Svalbard

Kyst­crui­se på Sval­bard skal nå være mulig igjen under vis­se betin­gel­ser.

Som alle tur­ope­ra­tø­rer som dri­ver med land­ba­sert turisme må også ski­peie­re pre­sen­te­re – og få godkjent – en hygie­ne- og hel­se­plan for sine skip før de kan set­te i gang. Sval­bard Rei­se­liv har i samar­beid med Sys­sel­man­nen utar­bei­ded ret­nings­lin­jer som tje­ner som grunn­lag. Man kan gå ut ifra at ikke alle mind­re båter vil være i stan­de til å fyl­le opp kra­ve­ne med tan­ke på minds­teav­stand osv.

Skip må være for­be­redt på å sei­le direk­te til Trom­sø isteden­for Lon­gye­ar­by­en i til­fel­le det opps­tår en mis­tan­ke om Covid-19 smit­te ombord.

Pas­sas­je­rer fra and­re land enn de nevnt oven­for får bare ven­te. Iføl­ge tid­li­ge­re pres­se­mel­din­ger vil Reg­je­rin­gen utta­le seg til og med 20. juli om even­tu­el­le åpnin­ger for turis­ter fra «nær­lig­gen­de europeis­ke land».

Pas­sen­gers from coun­tries other than the abo­ve-men­tio­ned Scan­di­na­vi­an ones will need some more pati­ence. The Nor­we­gi­an government has announ­ced to come with infor­ma­ti­on regar­ding a pos­si­ble re-ope­ning of Spits­ber­gen for citi­zens and resi­dents from «neigh­bou­ring» Euro­pean coun­tries until 20 July.

Isbjørn skutt på Phipp­søya i 2018: ikke fer­dig under­søkt

Saken med isbjør­nen som ble skutt på Phipp­søya i slut­ten av juli 2018 av en medar­bei­der av det tyske crui­se­ski­pet Bre­men til­trakk stor opp­merksom­het i media ver­den rundt.

Fle­re medar­bei­de­re had­de gått i land på Phipp­søya, som er en del av Sjuøya­ne lengst mot nord på Sval­bard, for å sjek­ke stedet før turis­tene skul­le gå i land. Hen­delsen end­te med en mann som fikk let­te ska­der på hodet og bjør­nen som ble skutt. Det var ingen turis­ter på øya under hen­delsen.

Isbjørn skutt på Phippsøya, Svalbard

Isbjørn på Phipp­søya, en van­lig ilands­ti­g­nigns­plass, i mid­ten av juli 2018. Det var mest sann­syn­lig den sam­me bjør­nen som ble skutt bare litt sene­re.

Nå er det snart to år sene­re og man kan lure på hva som har skjedd i mel­lomtiden. Men som Sval­bard­pos­ten har bragt i erfa­ring, lig­ger saken fort­satt på bor­det hos Sys­sel­man­nen. Det ble hen­delsen opprin­ne­lig kart­lagt innen noen få måne­der for så bli sendt vide­re til Arbei­dstil­syn­et på fast­lan­det. Der­fra gikk saken til­ba­ke til Sys­sel­man­nen i slut­ten av 2019. Og der lig­ger den fort­satt. Det sies at de store kapa­si­te­te­ne som ble invol­vert i hånd­te­rin­gen av koro­na-kri­sen har bid­ratt til den lan­ge bear­bei­delsest­iden.

Mens vi fort­satt ven­ter på rap­por­ten og bek­ref­tet informas­jon, er det like­vel lov til å spe­ku­le­re litt om noen fak­to­rer som kan ha bid­ratt til det tra­gis­ke utfal­let: det er fullt mylig å ikke se en isbjørn i nær­he­ten i de uje­v­ne ter­ren­get på stedet på Phipp­søya selv om man er opp­merksom. Og på den­ne tiden lå det en skrott på stran­da. I en peri­ode had­de bjør­nen man­ge gan­ger retur­nert til skrot­ten for å ete. Skrot­ten lå i det områ­det som blir gje­r­ne brukt under ilands­tign­in­ger i nær­he­ten av hyt­ta på Phipp­søya, men den var van­ske­lig å se på avstand.

Hvis det skjer at man går i land helt i nær­he­ten av skrot­ten så er det ikke over­ras­ken­de om en isbjørn som måt­te være i områ­det, ven­ten­de på at sul­ten skul­le mel­de seg igjen, reage­rer raskt og aggres­sivt.

Som sagt er det­te spe­ku­la­tivt, basert på kunns­kap til stedet og fle­re obser­verin­ger av isbjørn der, inklu­dert én i mid­ten av juli 2018 som var mest sann­sysn­lig den sam­me bjør­nen som ble skutt litt sene­re. Og uto­ver det­te er det nå bare å ven­te på rap­por­ten som Sys­sel­man­nen hol­der på med å skri­ve.

Tilbake

Nyhetene er i fra 26.05.2022 klokken 01:46:27 (GMT+1)
css.php