spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 12. juni 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Reg­je­ri­n­gen åpner for kyst­crui­se på Sval­bard

Land­ba­sert turis­me på Sval­bard ble aller­e­de gjenåp­net for turis­ter fra fast­landsn­or­ge den 1. juni, og rei­sen­de fra Nor­den unn­tatt Sveri­ge skal snart (15. juni) føl­ge.

Men så langt er fler­d­ag­s­crui­se ikke til­latt på grunn av de sær­li­ge utfor­drin­ge­ne som crui­seskip byr på med tan­ke på hygie­ne og koro­na-smit­tefa­ren. Nå har reg­je­ri­n­gen begynt å åpne for den­ne typen akti­vi­te­ter igjen. Iføl­ge en pres­se­mel­ding fra Jus­tis- og bereds­kaps­de­par­te­mentet vil crui­seskip med en kapa­si­tet på opp til 500 pas­sas­je­rer nå få lov til å sei­le i Sval­bards far­vann igjen. Men det er fle­re beting­el­ser som føl­ger med: det er ikke lov til å bru­ke mer en 50 % av pas­sas­jer­ka­pa­si­te­tet, noe som betyr at det mak­si­ma­le antal­let pas­sas­je­rer på et skip kan ikke overs­ti­ge 250. Og det er bare pas­sas­je­rer fra land hvor­f­ra det kan rei­ses fritt til Nor­ge inklu­dert Sval­bard som får lov, dvs Nor­ge og snart Dan­mark, Island og Fin­land.

Hurtigruten Svalbard

Kyst­crui­se på Sval­bard skal nå være mulig igjen under vis­se beting­el­ser.

Som alle tur­ope­ra­tø­rer som dri­ver med land­ba­sert turis­me må også skipeie­re pre­sen­te­re – og få godkjent – en hygie­ne- og hel­se­plan for sine skip før de kan set­te i gang. Sval­bard Rei­se­liv har i sam­ar­beid med Sys­sel­man­nen utar­bei­ded ret­ningslin­jer som tje­ner som grunn­lag. Man kan gå ut ifra at ikke alle mind­re båter vil være i stan­de til å fyl­le opp kra­ve­ne med tan­ke på minds­te­av­stand osv.

Skip må være for­be­redt på å sei­le direk­te til Trom­sø isteden­for Lon­gye­ar­by­en i til­fel­le det opps­tår en mistan­ke om Covid-19 smit­te ombord.

Pas­sas­je­rer fra and­re land enn de nevnt oven­for får bare ven­te. Iføl­ge tid­li­ge­re pres­se­mel­din­ger vil Reg­je­ri­n­gen utta­le seg til og med 20. juli om even­tu­el­le åpnin­ger for turis­ter fra «nær­lig­gen­de europei­s­ke land».

Pas­sen­gers from count­ries other than the abo­ve-men­tio­ned Scan­di­na­vi­an ones will need some more pati­ence. The Nor­we­gi­an govern­ment has announ­ced to come with infor­ma­ti­on regar­ding a pos­si­ble re-ope­ning of Spits­ber­gen for citi­zens and resi­dents from «neigh­bou­ring» Euro­pean count­ries until 20 July.

Isbjørn skutt på Phippsøya i 2018: ikke fer­dig under­søkt

Saken med isbjør­nen som ble skutt på Phippsøya i slut­ten av juli 2018 av en med­ar­bei­der av det tyske crui­seski­pet Bre­men til­trakk stor opp­merksom­het i media ver­den rundt.

Fle­re med­ar­bei­de­re had­de gått i land på Phippsøya, som er en del av Sjuøya­ne lengst mot nord på Sval­bard, for å sjek­ke stedet før turis­tene skul­le gå i land. Hen­dels­en end­te med en mann som fikk let­te ska­der på hodet og bjør­nen som ble skutt. Det var ingen turis­ter på øya under hen­dels­en.

Isbjørn skutt på Phippsøya, Svalbard

Isbjørn på Phippsøya, en van­lig ilands­tig­nigns­plass, i mid­ten av juli 2018. Det var mest sann­syn­lig den sam­me bjør­nen som ble skutt bare litt sene­re.

Nå er det snart to år sene­re og man kan lure på hva som har skjedd i mel­lomt­iden. Men som Sval­bard­pos­ten har bragt i erfa­ring, lig­ger saken fort­satt på bor­det hos Sys­sel­man­nen. Det ble hen­dels­en opp­rin­ne­lig kart­lagt innen noen få måne­der for så bli sendt vide­re til Arbei­dstil­syn­et på fast­lan­det. Der­fra gikk saken til­ba­ke til Sys­sel­man­nen i slut­ten av 2019. Og der lig­ger den fort­satt. Det sies at de store kapa­si­te­te­ne som ble invol­vert i hånd­te­rin­gen av koro­na-kri­sen har bidratt til den lan­ge bear­bei­del­sest­i­den.

Mens vi fort­satt ven­ter på rap­por­ten og bekref­tet informas­jon, er det lik­e­vel lov til å spe­ku­le­re litt om noen fak­to­rer som kan ha bidratt til det tra­gis­ke utfal­let: det er fullt mylig å ikke se en isbjørn i nær­he­ten i de ujev­ne ter­ren­get på stedet på Phippsøya selv om man er opp­merksom. Og på den­ne tiden lå det en skrott på stran­da. I en peri­ode had­de bjør­nen man­ge gan­ger return­ert til skrot­ten for å ete. Skrot­ten lå i det områ­det som blir gjer­ne brukt under ilands­tign­in­ger i nær­he­ten av hyt­ta på Phippsøya, men den var van­skel­ig å se på avstand.

Hvis det skjer at man går i land helt i nær­he­ten av skrot­ten så er det ikke over­ras­ken­de om en isbjørn som måt­te være i områ­det, vent­ende på at sul­ten skul­le mel­de seg igjen, reage­rer raskt og aggres­sivt.

Som sagt er det­te spe­ku­la­tivt, basert på kunn­s­kap til stedet og fle­re obser­ve­rin­ger av isbjørn der, inklu­dert én i mid­ten av juli 2018 som var mest sann­sy­sn­lig den sam­me bjør­nen som ble skutt litt sene­re. Og uto­ver det­te er det nå bare å ven­te på rap­por­ten som Sys­sel­man­nen hol­der på med å skri­ve.

Tilbake

Nyhetene er i fra 19.07.2024 klokken 18:20:26 (GMT+1)
css.php