spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Langeøya pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 6. juni 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Skre­du­lykke på Fri­dt­jov­breen in febru­ar: ny rap­port

En rap­port er nå tilg­jen­ge­lig som bes­kri­ver skre­du­lykken på Fri­dt­jov­breen i febru­ar da to per­soner omkom. Rap­por­ten er skre­vet av en grup­pe med del­ta­ge­re fra Arc­tic Safe­ty Cent­re (UNIS), skred­grup­pen i Lon­gye­ar­by­en Røde Kors og loka­le obser­va­tø­rer i snøs­kred­vars­lin­gen (varsom.no). Rap­por­ten er tig­jen­ge­lig på var­som sine netts­i­der (trykk her for å åpne rap­por­ten). Sys­sel­man­nen eller and­re av sta­tens etater var ikke invol­vert i den­ne rap­por­ten og det drei­er seg ikke om en juri­disk eva­lue­ring, men rap­por­ten bes­kri­ver hen­dels­en og drar kon­klus­jo­ner som skal gjø­re det mulig å øke sik­ker­he­ten på lignen­de turer i fremt­iden.

Den 20. febru­ar lå en grup­pe på 7, inklu­dert 2 gui­der fra det rus­sis­ke Arc­tic Tra­vel Com­pa­ny Gru­mant, ut fra Barents­burg. Turens mål var bre­fron­ten til Fri­dt­jov­breen i Van Mijenfjor­den, 30 km sør for Barents­burg. Gui­de­ne valg­te å gjø­re en avs­tik­ker til en smel­tevanns­ka­nal på Fri­dt­jov­breen rett sør for Mar­cus­senf­jel­let. Smel­tevanns­ka­na­len dan­ner en bre­hu­le som skul­le besøkes. Inn­gann­gen lig­ger tett inn på brat­t­hen­gen på sørøst­siden av Mar­cus­senf­jel­let. En for­senk­ning mel­lom inn­gan­gen til smel­tevanns­ka­na­len og fjel­let skul­le tje­ne som par­ke­rings­plass. Så snart de førs­te tre sku­ter­ne var blitt stop­pet på stedet løs­te skre­det seg fra et områ­de på 13.000 kva­drat­me­ter. Rundt 10.000 kubikkme­ter snø gikk av og begra­vet 2 per­soner full­sten­dig og 2 per­soner del­vis. De 3 and­re ble ikke tatt av skre­det.

Skredulykken på Fridtjovbreen, februar 2020: kart

Ulykkes­s­tedet på Fri­dt­jov­breen.
Kart­grunn­lag © Norsk Polar­in­sti­tutt.
Bear­bei­ded av landkarten-erstellung.de og forfat­te­ren.

De to som ble full­sten­dig begravd døde. Iføl­ge en offi­si­ell pres­se­mel­ding (Sys­sel­man­nen) drei­er det seg om Sascha Brandt (39) and Mag­da­le­na Kata­ri­na Zakrzew­ski (40), beg­ge fra Tysk­land.

En av de to lå under en halv meter snø og ble gravd ut etter 20 minut­ter. Den and­re var begra­vet av 2 meter snø og ble gravd ut etter en time. Gui­de­ne og del­ta­ker­ne bruk­te søke­stang og spa­de i red­nin­gen.

Ingen i grup­pen had­de sender/mottaker for kame­rat­red­ning.

Sys­sel­man­nen ble ikke vars­let direk­te. Den enes­te satel­lit­te­le­fo­nen som grup­pen had­de ble begravd i snøen med en av sku­ter­ne. Det er ikke mobil­de­k­ning i områ­det. En av gui­der­ne had­de en InReach på krop­pen og bruk­te den til å sen­de en beskjed til Barents­burg, hvor­f­ra Sys­sel­man­nen ble vars­let. Det tok mer tid enn van­lig før red­nings­manns­ka­pet kom til stedet for­di heli­ko­pe­ter­et kun­ne ikke lan­de på Fri­dt­jov­breen på grunn av dår­li­ge vær­for­hold. Heli­ko­pter­et måt­te lan­de i lave­re ter­reng i nær­he­ten av breen og red­nings­manns­ka­pet ble frak­tet til ulykkes­s­tedet med sku­ter som kom fra Barents­burg. Det gikk to timer fra tele­fo­nen til Sys­sel­man­nen til red­nings­styr­kene var på stedet. Legen som var med kun­ne bare erklæ­re to per­soner døde.

Skredulykke på Fridtjovbreen, februar 2020

Vak­kert, men ikke ufar­lig: fjell på Fri­dt­jov­breen.

Lite ned­bør, men litt snø­fall av og til, gener­elt lave men varie­ren­de tem­pe­ra­tur­er og en del vind had­de pre­get været tid­li­ge­re den­ne vin­ter­se­son­gen, noe som had­de ført til usta­bi­le for­hold i snøla­get i Nor­dens­ki­öld Land. I det aktu­el­le områ­det ble fle­re lag av korn­s­nø med sva­ke bin­dings­ka­pa­si­te­ter fun­net under 30 cm nysnø. Varsom.no’s skred­fare­vur­de­ring var på fare­grad 2 før og på ulykkes­da­gen.

Rap­por­ten kon­klu­de­rer at «På bak­grunn av det­te frems­tår det som mest sann­syn­lig at grup­pa har fjer­nut­løst skre­det da de kjør­te inn­un­der fjells­i­den og inn i utløp­som­rå­det.»

Uto­ver det­te gir rap­por­ten fle­re lærings­punk­ter. Det begyn­ner med kon­tin­uer­li­ge vur­de­rin­ger av ter­reng, vær og skred­fa­re. Uto­ver det­te anbe­fa­ler forfat­ter­ne at «Også ved ferd­sel på scoo­ter nede i dale­ne bør alle del­ta­ge­re være uts­tyrt med kame­rat­red­nings­uts­tyr (sender/mottaker, spa­de og søke­stang), og ha opp­læring i hvor­dan man bru­ker det­te.» I til­legg gjør rap­por­ten anbe­fa­lin­ger om kom­mu­ni­kas­jons­uts­tyr som går ut på å gjø­re seg uav­hen­gig av mobil­de­k­ning og at kon­takt bør direk­te tas med red­nings­res­sur­sene, dvs. Sys­sel­man­nen.

Rap­por­ten påpe­ker at den van­li­ge ruten fra Barents­burg til bre­fron­ten til Fri­dt­jov­breen går i enkelt ter­reng (KAST ter­reng­klas­se 1) men at turen til bre­hu­len rett Mar­cus­senf­jel­let er et avvik fra den­ne vur­de­rin­gen. Her er det hel­ler snakk om KAST ter­reng­klas­se 3 (kom­pl­ekst).

Som sagt ble den­ne rap­por­ten skre­vet av skre­deks­per­ter med lokal bak­grunn og ikke av Sys­sel­man­nen og den inne­hol­der ingen juri­disk eva­lue­ring av hen­dels­en. Det er Sys­sel­man­nen som er ans­var­lig for den­ne typen eva­lue­ring og det ble så langt ingen rap­port offent­liggjort fra Sys­sel­man­nen eller and­re etater.

Tilbake

Nyhetene er i fra 23.06.2024 klokken 02:22:08 (GMT+1)
css.php