spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 23. april 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Også gru­ve­drift og Svalsat ram­met av koro­na-kri­sen

Koro­na-kri­sen går hardt over nærings­li­vet i Lon­gye­ar­by­en: turis­me og store deler av ser­vice­n­ærin­gen har stort sett kol­lap­set. Arbei­dle­di­ghe­ten har nådd et nivå tid­li­ge­re ukjent lokalt og man­ge har tapt alle sine inn­tek­ter.

Men kri­sen går vide­re og det er også ande­re brans­jer som blir ram­met nå. Iføl­ge Sval­bard­pos­ten har gru­ve­sels­ka­pet Store Nor­ske Spits­ber­gen Kul­kom­pa­ni AS redu­sert pro­duks­jo­nen i gruve 7 for­di etter­spør­se­len for indus­tri­kull har gått ned på det internas­jo­na­le mark­edet. Store Nor­ske har flyt­tet 8 mann til Sveagru­va hvor de skal del­ta i oppryd­ding­s­ar­bei­det etter kull­gru­ve­ne i Svea ble stengt for godt.

Gruvedrift på Svalbard: rammet av Korona-krisen

Gru­ve­drift på Sval­bard er også ram­met av Koro­na-kri­sen
(archiv­bil­de fra Svea Nord).

En annen brans­je som taper inn­tek­ter nå er sate­litt­brans­jen: Svalsat (Kong­sberg Satel­li­te Ser­vices på Sval­bard) dri­ver et stort ann­legg på Pla­tå­ber­get ved Lon­gye­ar­by­en og til­byr ser­vicer for a kon­trol­lere sate­lit­ter og for å opp­las­te og ned­las­te data. Blant kun­de­ne for Svalsat var sels­ka­pet One­web som had­de et stort pros­jekt å leve­re sate­litt-basert, raskt inter­nett til hele Ark­tis nord for 60 gra­der nord. Hele 648 sate­lit­ter var plan­lagt som infra­struk­tur for å dri­ve det­te pros­jek­tet. 74 sate­lit­ter ble skutt opp siden august i fjor. Men nå gikk One­web kon­kurs iføl­ge hjem­mesi­den Highn­orth­news.

Svalsat: rammet av Korona

Svalsat i nær­he­ten av Lon­gye­ar­by­en blir også ram­met av Koro­na-kri­sen.

Fremt­iden til One­web, det ark­tis­ke inter­nett-pros­jek­tet og de store inves­te­rin­ge­ne som ble aller­e­de gjort er usik­ker.

Svalsat har har ikke man­ge direk­te ansat­te i Lon­gye­ar­by­en, men er en vik­tig kun­de til man­ge loka­le bedrift­er. Svalsat har fle­re store kun­der, blant dem orga­ni­sas­jo­ner som ESA og NASA.

Tilbake

Nyhetene er i fra 18.05.2024 klokken 20:40:55 (GMT+1)
css.php