spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Års-Arkiv: 2019 − Reiseblogg


Vin­te­ren kom til­ba­ke til Sval­bard i pås­ken

Etter en lite gle­de­lig uke før pås­ken med en tid­lig og ganske hef­tig vår­løs­ning kom vin­te­ren til­ba­ke til Sval­bard på pås­kesøn­dag med fry­se­gra­der og sol. Både lokal­be­fol­kin­gen og turis­ter, gui­der og tur­ope­ra­tø­rer kan gle­de seg over gode for­hold til vin­ter­se­son­gens avs­lut­ning etter en ganske kje­de­lig peri­ode.

Skøytebane Longyearbyen Camping

Lon­gye­ar­by­en Cam­ping: sis­te uke en sjø, nå nes­ten en skøy­te­ba­ne.

Lon­gye­ar­by­en Cam­ping, som var et impo­ne­ren­de inns­jø- og lagu­ne­lands­kap sis­te uke, er nå nes­ten en skøy­te­ba­ne. And­re steder er det fan­tas­ti­sk glatt, både i ter­ren­get og i byen, så det er uten tvil brod­de­fø­re nå man­ge steder.

Men så snart du kom­mer bort fra Lon­gye­ar­by­en og litt inno­ver Advent­da­len blir for­hol­de­ne bed­re, og det er man­ge som tar påske­tu­ren nå med en liten for­sin­kel­se.

Skøytebane Adventdalen

Advent­da­len: sis­te uke en elv, nå en skøy­te­ba­ne.

Selvføl­ge­lig tok pås­ke­ha­ren en avs­tik­ker hele vei­en nordover til Sval­bard. God pås­ke! 🙂

God påske

God pås­ke!

Isgrot­ten i Lon­gyear­breen

Vår­løs­ning – 4 uker for tid­lig

I skri­ven­de stun­de – det er skjær­tors­dag, 18. april – er inn­trykket en får ute at hele Sval­bard hol­der på med å tine bort. Den­ne april blir uten tvil den 101. måne­den med en tem­pe­ra­tur godt over gjen­noms­nitt.

Men mer om det­te sene­re. Et resul­tat av den­ne irri­ter­en­de vær­si­tuas­jo­nen er at jeg har tid til å skri­ve litt, det var jo alle­re­de en god stund siden …

Isgrot­ten – for 4 uker siden

… at vi tok turen til isgrot­ten i Lon­gyear­breen. Det fin­nes jo isgrot­ter i mer eller mind­re alle isbre­er, og de i bree­ne i nær­he­ten av Lon­gye­ar­by­en er popu­læ­re tur­m­ål blant både turis­ter som tar gui­de­de turer og fast­bo­en­de. Du kan dra til isgrot­ten på Scott Tur­ner­breen i Bol­terda­len med hun­de­s­le­de eller på ski, du kan ta en fot­tur eller ski­tur opp til den på Lars­breen eller du kan ta en tur til isgrot­ten på Lon­gyear­breen med alle trans­port­mid­ler du kan ten­ke deg, inklu­dert snøs­ku­ter eller bel­te­vo­gn.

Isgrotten i Longyearbreen

Isgrot­ten i Lon­gyear­breen (mid­ten av Mars).

Isgrot­te­ne er fak­ti­sk smel­tevanns­ka­na­ler, men det jo – van­lig­vis – ingen smel­tevann om vin­te­ren (det kan like­vel skje at det dan­ner seg smel­tevann under og etter peri­oder med mild­t­vær, så vær obs på det). Avhen­gig av «ter­ren­get» kan det være mer eller mind­re lett. Av og til er det så trangt eller bratt at det blir rett og slett umu­lig, i hvert fall for van­li­ge folk, men and­re grot­ter er mer besø­ker­venn­li­ge. Det varie­rer fra grot­te til grot­te og fra år til år. I alle fall er det en helt fasci­ne­ren­de opp­le­vel­se!

Isgrotte i Longyearbreen

Isgrot­te i Lon­gyear­breen.
Van­lig­vis leg­ger jo ikke bil­der ut som viser meg selv, men jeg like det­te her 🙂

Snøs­ku­ter­tur til Mohn­buk­ta på øst­kys­ten

Det er så vak­kert rundt omk­ring Lon­gye­ar­by­en på den­ne årst­iden, men uan­sett er det all­tid spen­nen­de å kom­me seg litt bort fra stor­by­en 🙂 Vi tar anled­nin­gen, pak­ker sle­de­ne og set­ter kurs østo­ver og inn i Advent­da­len. Det er øst­kys­ten av Spits­ber­gen og spe­sielt Mohn­buk­ta som fris­ter.

Adventdalen

Uts­ikt over ind­re Advent­da­len.

Det er kald, omk­ring 20 minus­gra­der som så ofte de sis­te uke­ne. Klart og stil­le.

Den store more­nen til Rabot­breen kan være kre­ven­de ter­reng for den som sit­ter på en snøs­ku­ter for førs­te gang. Det er noen svin­g­er og bak­ker.

Rabotbreen

Død breis i more­nen til Rabot­breen.

For oss er det et stors­lått og vak­kert lands­kap. Bare måles­tok­ken er utro­lig impo­ne­ren­de! Og så er det breis eks­po­nert i dagen her og der. Isen smel­ter lang­somt og den­ne pro­ses­sen ska­per noen vel­dig flot­te for­mer og far­ger.

Nordmannsfonna

Nord­manns­fon­na.

Så føl­ger Nord­manns­fon­na. Her få du en liten sma­ke­bit av hvor­dan det er å være et sted sen­tralt på Grøn­land eller i Ant­ark­tis. Det er selvføl­ge­lig bare en minia­tur­versjon her på Nord­manns­fon­na, men det hol­der nok med det for de fles­te.

Forvitret isfjell, Mohnbukta

For­vi­tret isfjell i Mohn­buk­ta.

Etter en tur nedo­ver på Usher­breen har vi nådd frem til Mohn­buk­ta. Isen lig­ger fint og solid til langt ut i Storfjor­den, fak­ti­sk så langt ut som vi kan se. Og det er en fan­tas­ti­sk uts­ikt her i dag, med Bar­entsøya og Edgeøya på hele hor­i­son­ten mot øst. Det er flott å ta en liten tur ut på isen, en sving på vei nordover mot breen. Det lig­ger en del mind­re isfjell fast­fros­set i isen her og der.

Lunsjpause Mohnbukta

Lunsj­pau­se i Mohn­buk­ta.

Et fan­tas­ti­sk flott sted for en liten lunsj­pau­se!

Så går turen vide­re til bre­fron­ten til Hayes­breen, lands­kaps­mes­sig dagens høy­de­punkt. Den er spe­sielt vak­ker på en flott dag som i dag. Sola står lavt på him­me­len nå, til slut­ten av mars, til og med midt på dagen og den kom­mer rett vei inn på bre­fron­ten. Fan­tas­ti­sk flot­te far­ger, for­mer og dimens­jo­ner.

Brefront til Hayesbreen, Mohnbukta

Bre­front til Hayes­breen, Mohn­buk­ta (I).

Brefront til Hayesbreen, Mohnbukta

Bre­front til Hayes­breen, Mohn­buk­ta (II).

Og deret­ter … drar vi til­ba­ke igjen, hjem. Det er 90 kilo­me­ter mel­lom oss og byen.

Veien hjem over Königsbergbreen

Vei­en hjem over Königs­berg­breen.

Den fan­tas­ti­s­ke kvelds­ly­set gjør til­ba­ke­tu­ren over Königs­berg­breen og gjen­nom Sas­senda­len til en fornøyelse. Det må bare nytes, det er ikke langt igjen til det er ingen kvelds­lys igjen til og med midt på nat­ten på Sval­bard!

Kveldslys i Sassendalen

Kvelds­lys i Sas­senda­len.

Nord­lys: seson­gens sis­te?

Dage­ne blir leng­re i Ark­tis, og tiden flyr bare! Nå har vi alle­re­de lagt årets vår­jam­døgn bak oss. Da går jor­dens ekva­tor­fla­te gjen­nom solens sen­trum. Det skjed­de for­res­ten på ons­dag (20. mars) kl. 22.58, i til­fel­le det var noen som gikk glipp av den­ne hen­delsen 🙂 fra nå av er dage­ne leng­re enn net­tene på nord­halvku­len, og jo len­ger nord du er jo mer lys og jo mind­re mør­ke får du.

Det betyr at nord­lys­se­son­gen på Sval­bard er snart over nå. På lør­dag (16.3.) had­de vi enda en fan­tas­ti­sk auro­ra-fore­stil­ling på den ellers mør­ke natt­him­me­len. Et fasci­ne­ren­de skues­pill, intens og raskt.

Nordlys nær Longyearbyen

Auroa bora­lis over Ope­raf­jel­let.
Nord­lys­se­son­gen på Sval­bard er snart over.

Det­te nord­ly­set var defi­ni­tivt langt over gjen­noms­nitt! Jeg har prøvd å ta bil­der ved å bru­ke så kort luk­kertid som mulig. Den var helt nede til 0,3 sekun­der og til og med det­te var kanskje litt for langt for å få de fili­gra­ne, men liv­li­ge struk­ture­ne på sen­so­ren med alle detail­jer (trykk her for mer info om nord­lys og hvor­dan å ta bil­der av dem).

Aureol (eller dom) av nordlys over Adventdalen

Aureol (eller dom) av nord­lys over Advent­da­len.

Sol­fest: Sola er til­ba­ke!

Sola er til­ba­ke! Det var dagens mot­to på fre­dag (for fle­re dager siden alle­re­de, tiden flyr!), som var den helt store dagen her: sol­fest i Lon­gye­ar­by­en!

Som tid­li­ge­re nevnt, har det jo vært sol­skinn i Sjøom­rå­det, Lon­gye­ar­by­ens neders­te bydel ved Advent­fjor­den, alle­re­de i fle­re dager …

Sol, Longyearbyen

Sol i Sjøom­rå­det, ned­re Lon­gye­ar­by­en, Fre­dag (8.3.) mor­gen.

… men dis­se dele­ne av Lon­gye­ar­by­en eksis­ter­te jo ikke i byens gam­le dager da man begy­n­te med å fei­re sol­fes­ten. Det skjer der­for all­tid den 08. mars, rett etter klok­ka 12.30. Da kom­mer sola til­ba­ke til gam­le syke­hu­s­trap­pa ved Sval­bard Kir­ke på Skjæ­rin­ga. Sel­ve gam­le syke­hu­set forsvant for man­ge år siden (det er et annet gam­melt syke­hus den det som var en del kran­gel om her de sis­te åre­ne), men trap­pa fra den bak­ers­te inn­gan­gen står fort­satt i lands­ka­pet. Det skal fak­ti­sk være sånt at den­ne trap­pa er til og med en rekon­struks­jon, slik at folk vet hvor sol­fes­ten skal fei­res … uan­sett. Det er her alle møter opp på sol­fest­da­gen, og det er fle­re hund­re som kom! Spe­sielt bar­na var tils­tede, utkledd som sel­ve solen, så søt! Alle syn­ger og hei­er på sola, som hol­der på med å klat­re over fjell­top­pe­ne i sør: Sol! Sol! Komm igjen! Sola er min bes­te venn! Sol! Sol! Komm igjen! Sola er min bes­te venn!

Soloppgang under solfesten, Longyearbyen

Solo­pp­gang over Lars Hier­taf­jel­let under sol­fes­ten i Lon­gye­ar­by­en, fre­dag (8.3.).

Og her kom­mer da sola! Lyse, var­me sol­strå­ler, rett i fje­set, fra sola som har kla­t­ret over Lars Hier­taf­jel­let bak Lars­breen, og alle hei­er og jubi­le­rer. Det er vir­ke­lig emo­s­jo­nelt! Det har ikke vært direk­te sol­lys i Lon­gye­ar­by­en i 5 måne­der for­di byen er omgitt av fjell alle vei­er i sør.

Sol, Gipshuken

Uts­ikt med sol mot Gips­hu­ken og Bill­efjor­den.

Ja, nå er sola til­ba­ke. Det er fan­tas­ti­sk å være ute nå, nyte lys­et i lands­ka­pet og sol­strå­le­ne på nesen.

Sol, Nordenskiöld Land

Sol over Nor­dens­kiöld Land.

Men like­vel, det er kal­dt. Ter­mo­me­te­ren vak­ler rundt omk­ring 20 kul­de­gra­der, og det er ny is på Advent­fjor­den i alle fall langs fjæ­ra. Men solid fjor­dis vill ikke dan­ne seg her. Det er vel det mil­de van­net som kom­mer inn i fjor­de­ne med Vest-Spits­ber­gen-Strau­men («Gul­f­strøm­men») som er ansvar­lig, dess­ver­re. Jeg kun­ne godt ten­ke med Advent­fjor­den islagt. Det var nok for man­ge år siden at vi fikk opp­le­ve det sis­te gang.

Is, Adventfjorden

NY is langs fjæ­ra på Advent­fjor­den ved Hior­th­hamn.

Snøs­ku­ter­tur til Sas­senda­len og Tem­pel­fjor­den

Vin­te­ren skjem­mer oss bort med kalt, sta­bilt vær og sola kla­trer litt høye­re på him­me­len hver dag. Da nøler vi ikke men tar anled­nin­gen så ofte vi kan og drar ut på tur for å nyte den fan­tas­ti­s­ke natu­ren og lys­et som kom­mer til­ba­ke til dis­se bred­de­gra­der nå.

Sassendalen

Sas­senda­len.

Vi er i Sas­senda­len, en av Spits­ber­gens størs­te daler. På den­ne årst­iden er den en ofte brukt snøs­ku­ter­ru­te, til øst­kys­ten eller Tem­pel­fjor­den. Men her er det mye plass og det er ikke van­ske­lig å fin­ne en liten side­dal med fan­tas­ti­sk uts­ikt hvor det er helt rolig og stil­le. Vel, og så liten er den hel­ler ikke … lands­ka­pet er lik­som uen­de­lig stort!

Sassendalen

På fot­tur i Sas­senda­len.

Vi par­ke­rer snøs­ku­ter­ne og drar opp fjel­le­ne til fots. Bak­ken sti­ger sak­te og jevnt men uen­de­lig. Her kun­ne du gå hele dagen uten å nå frem, men å nå frem til noe sted er jo ikke poen­get hel­ler. Bare det å være ute på tur her. Lys­et, lands­ka­pet … snøen er blåst bor­te fra bak­ken man­ge steder. Her er det vel­dig lite vege­tas­jon, det er et polarør­ken­lands­kap her. Like­vel er det man­ge reins­dyr her som hol­der på med å lete eter noe spi­se­lig.

Reinsdyr

Reins­dyr på leting etter mat.

Sene­re tar vi turen nordover, mot Tem­pel­fjor­den. Vi var her for noen uker siden alle­re­de, men i dag viser lands­ka­pet seg i helt for­skjel­lig og nytt lys. Det er så intens at jeg har ikke ord å bes­kri­ve det. Jeg er da ikke Ham­sun eller Shake­speare.

Fjordnibba, Tempelfjord

Uts­ikt fra Fjord­nib­ba over Tem­pel­fjor­den.

Til og med under «van­li­ge» lys­for­hold er uts­ik­ten fra Fjord­nib­ba over Sas­sen­fjor­den og Tem­pel­fjor­den upå­kla­ge­lig, mildt sagt. Den som har skapt det­te lands­a­pet var nok i god stem­ning den­ne gan­gen. Rett og slett utro­lig.

Og nå det­te lys­et …

Tunabreen, Tempelfjord

Bre­front av Tuna­b­reen i Tem­pel­fjor­den i sol­ned­gan­gens lys.

Her kan man ald­ri få nok. Jeg må bare retur­ne­re til sli­ke steder så ofte som jeg kan.

Og det er per­fekt timing i dag. Det er litt før klok­ken 4 og sola hol­der på med å fors­vin­ne bak fjel­le­ne i sør­vest. Det sis­te sol­ly­set kas­ter utro­li­ge far­ger over fjell, fjord or bre­er.

Solnedgang, Tempelfjord

Sol­ned­gang over Sas­sen­fjor­den og Nor­dens­kiöld Land.

Det er en solid fas­tis­dek­ke i den ind­re Tem­pel­fjor­den, untatt Fred­heim hvor isen gikk opp igjen for ikke len­ge siden. Nå hol­der isen på med å leg­ge seg også len­ger ut i Sas­sen­fjor­den. Det blir spen­nen­de å føl­ge med utvik­lin­gen de nes­te uke­ne også. Her har vi uts­ik­ten mot Dia­ba­sod­den i Sas­sen­fjor­den.

Utsikt fra Fjordnibba mot Sassenfjorden og Diabasodden

Uts­ikt fra Fjord­nib­ba mot Sas­sen­fjor­den og Dia­ba­sod­den.

En sis­te liten eks­kursjon tar oss fra fjel­lets høy­der til hav­ni­vået ved Fred­heim. Det er kalt i dag, tem­pe­ra­tu­ren lig­ger rundt 25 kul­de­gra­der. Du kan nes­ten se kul­den i far­ge­ne: rosa, lila og blå. Far­ger av frost og is.

Is på kysten, Tempelfjord

Is på kys­ten ved Fred­heim.

Et sis­te glimt østo­ver, inn i Tem­pel­fjor­den, før vi drar hjem. Som sagt, kul­dens far­ger! Bil­det kan gi det en antyd­ning av far­ge­ne – bare en antyd­ning, ikke mer enn det – men det trans­por­te­rer ikke kul­den og lyde­ne. Still­he­ten er det ene, men lyde­ne som kom­mer fra isen er en annen sak. I over­gangs­so­nen mel­lom fjor­dis og kyst er isen sta­dig i beve­gel­se. Sak­te men bestan­dig. Det er flo og fjæ­re som arbei­der har, kanskje også noen døn­nin­ger litt len­ger ute i den store Isfjor­den. Isen støn­ner og grå­ter, den hvi­ner og skri­ker. Ikke høyt, men kon­stant.

Eis am Ufer, Tempelfjord

Is i fjæ­ra i Tem­pel­fjor­den ved Fred­heim.

Til syven­de og sist min nåvæ­ren­de ceter­um cen­seo: jeg har lagd en ny foto­bok som fokus­se­rer på luft­bil­der og viser det ark­ti­s­ke lands­ka­pet fra et helt nytt per­spek­tiv. I teo­ri­en er boka på tysk, men den har fak­ti­sk nep­pe noe tekst: 134 fra 137 sider har fan­tas­ti­s­ke bil­der og ingen tekst uto­ver steds­navn.

Aeri­al Arc­tic viser Jan May­en og Sval­bard fra luf­ten.

Fotobok Aerial Arctic

Rolfs ny foto­bok Aeri­al Arc­tic viser Jan May­en og Sval­bard frat et helt nytt per­spek­tiv.

Sol­fest­u­ke i Lon­gye­ar­by­en

Det var jo bare for noen uker siden at Sval­bard var fort­satt under full kon­troll av polarn­at­ten, men nå kom­mer sola og lys­et til­ba­ke i full fart. Dag etter dag sti­ger sola høye­re på him­me­len. Hiorthfjel­let står i full prakt og sol­skinn midt på dagen.

Solas til­ba­ke­komst blir fei­ret i Lon­gye­ar­by­en i en hel uke, den tra­dis­jons­ri­ke Sol­fest­u­ken som inne­bæ­rer en rek­ke for­skjel­li­ge arran­ge­men­ter. Pro­gram­met begy­n­te med ganske impo­ne­ren­de fyr­ver­ke­ri på nat­tehim­me­len 🙂

Nordlys i Adventdalen

Nord­lys i Advent­da­len.

Selv om sola måt­te hol­de seg usyn­lig under begi­ven­he­ten, var den nok godt opp­lagt og send­te flam­men­de hil­ser inn i magne­tos­fæ­ren. Det hele gikk for seg i en god stund, så det var nok tid til å skif­te posis­jon og per­spek­tiv.

Nordlys over Sarkofagen, Longyearbyen

Nord­lys over Sar­ko­fa­gen ved Lon­gye­ar­by­en.

Ellers er det jo Spits­ber­gen­re­vy­en som tra­dis­jo­nelt åpner Sol­fest­u­ka. Revy­en tar opp emner som lokal­be­fol­k­nin­gen var oppt­att av i året som gikk og brin­ger dem på sce­nen i gam­le Huset. Det hele fore­går med en god del sati­re og humør og selvføl­ge­lig mye musikk.

Spitsbergenrevye in Huset, Sun festival week, Longyearbyen

Spits­ber­gen­re­vy­en i Huset. Sol­fest­u­ke, Lon­gye­ar­by­en.
Isbjørn og gru­ve­drift plei­er å være med.

En annen tra­dis­jon under Sol­fest­u­ka er ute­gudstje­nes­ten ved Tele­lin­ken på Hiorthfjel­let, hvor du har sjan­sen å få se sola tid­li­ge­re enn i Lon­gye­ar­by­en. Hvis him­me­len er klar. Det var det jo, stort sett, men det blås­te, og det var kalt … mer enn 20 kul­de­gra­der.

Solfestuke, Longyearbyen: Utegudstjenesten ved Telelinken

Ute­gudstje­nes­ten ved Tele­lin­ken (I). Sol­fest­u­ke, Lon­gye­ar­by­en.

Solfestuke, Longyearbyen: Utegudstjenesten ved Telelinken

Ute­gudstje­nes­ten ved Tele­lin­ken (II). Sol­fest­u­ke, Lon­gye­ar­by­en.

Offi­sielt kom­mer sola til­ba­ke til Lon­gye­ar­by­en 08. mars. Fak­ti­sk er den alle­re­de her som det nes­te bil­det viser.

Svalbard Snøskuterutleie i solskinn

Sval­bard Snøs­ku­te­rut­leie i full sol­skinn – 05. Mars!

Det var sol­skinn i Sjøom­rå­det øst, rundt Sval­bard Snøs­ku­te­rut­leie, nederst i Lon­gye­ar­by­en. På tirs­dag, 05. mars!

Like­vel er 08. mars dato­en som fei­res i Lon­gye­ar­by­en. Bak­grun­nen har med his­to­ri­en å gjø­re: i Lon­gye­ar­by­ens tid­li­ge tider eksis­ter­te Sjøom­rå­det ikke som bydel. Da var det bare Skjæ­rin­ga, Lon­gye­ar­by­ens elds­te del, hvor blant annet Sval­bard Kir­ken står. Og dit når sola ikke før 08. mars. Det er på fre­dag, og da blir det sol­fest!

Febru­ar-inn­trykk fra Lon­gye­ar­by­en

Febru­ar måned kan være utro­lig flott på Sval­bard. Spe­sielt hvis været er litt mer sta­bilt enn det var i fjor. Da var det fak­ti­sk helt rot­tent, med fle­re varm­ein­nbrudd med regn og dritt­vær – bekla­ger, jeg vil­le si mild­vær, selvføl­ge­lig.

Nå i år har det stort sett vært fint og kal­dt i febru­ar, med mye klar him­mel og lite vind. Sola gjem­mer seg fort­satt bak hor­i­sont og fjell, men fjell­top­pe­ne har begy­nt å glø­de midt på dagen for mer enn ei uke siden. Vi har fak­ti­sk kun­net nyte de førs­te sol­strå­le­ne på nesen alle­re­de! Det kre­ver så langt en liten tur, siden det er ikke før 8. mars at sola når Lon­gye­ar­by­en som lig­ger nede i dalen. Da blir det fest i en hel uke – sol­fest­u­ken.

Longyearbyen Camping

Ikke mye akti­vi­tet her på Lon­gye­ar­by­en Cam­ping.

Gjen­noms­nitts­tem­pe­ra­tu­ren i febru­ar var på -11,1°C, «bare» 5 gra­der over nor­ma­len som er defi­nert som gjen­noms­nit­tet i peri­oden 1961-1990. Hele fem gra­der over nor­ma­len som er umu­lig å nå i nå i våre dager! Men uan­sett, en gjen­noms­nitt på -11,1 gra­der inne­bæ­rer nok en del kul­de og frost. Til og med lil­le Advent­fjor­den ser i noen dager ut som om den vil­le hol­de på med å fry­se over, men det ser nok bare sånt ut. Det har jo ikke skjedd i man­ge år og det vil vel ikke skje i år hel­ler, men det er i det mins­te litt isdan­nel­se langs kys­ten her og der, spe­sielt i små­båt­hav­na.

Is i Adventfjorden og sol på fjellene

Is i Advent­fjor­den og sol på Hiorthfjel­let og Advent­top­pen.

Hvis du vil nyte sola så er det fort­satt å ta turen midt på dagen. Leg­ger du ut sene­re så er det ikke mer en dem­ring å få. Det ska­per da nok vel­dig fine lys­for­hold det også, men nå er det sola som vi vil få se.

Med ski og hunder Adventdalen

Ute tur med ski og hun­der: snø­rek­jø­ring i Advent­da­len.

Hiorthfjel­let, den­ne karak­te­ren av et fjell på nordsi­den av Advent­fjor­den, er et vel­dig popu­lært sted i dis­se dager. Halvveis oppe på er ei hyt­te med noen store anten­na­er, et sted som er kjent som Tele­lin­ken her i Lon­gye­ar­by­en. Plas­se­rin­gen er helt per­fekt, på en sør­vendt skrå­ning med fan­tas­ti­sk uts­ikt over Advent­fjor­den. En utmer­ket plass for å få tak i noen sol­strå­ler!

Sol over Adventfjorden

Sol over Advent­fjor­den.

Det er fort­satt 20 kul­de­gra­der i lufta, men vi nyter dis­se førs­te sol­strå­le­ne på den lil­le biten av huden som er fak­ti­sk eks­po­nert …

Her nytes de første solstrålene

Her nytes de førs­te sol­strå­le­ne!

… og den fan­tas­ti­s­ke stem­nin­gen som lig­ger over de fros­ne fjel­le­ne nå da sol­ly­set ven­der til­ba­ke i nord.

Sol og fjell i Nordenskiöld Land

Solys på fjell­top­pe­ne i Nor­dens­kiöld Land.

Det er ikke mye dyre­liv her enda bort­sett fra de få arte­ne som til­brin­ger vin­te­ren her lokalt, som fjell­re­ven og reins­dy­ret. Det er jo noen ærfug­ler som plei­er å over­vint­re i Advent­fjor­den og hav­hes­ten er ikke langt bor­te hel­ler. For noen få dager mener noen å ha sett ei krykkje.

Spor etter fjellrev på Hiorthfjellet

Spor etter fjell­rev på Hiorthfjel­let.

Polar­d­a­gens mor­gen­gry i Tem­pel­fjor­den

Noen besø­ker et tem­pel for å fin­ne lys­et.

Vi besø­ker Tem­pel­fjor­den for å gjø­re det­te.

Eskerdalen, light of dawning polar day, mid February

Uts­ikt gjen­nom Eskerda­len. Sas­senda­len skim­tes på langt hold
i polar­d­a­gens mor­gen­gry i febru­ar.

Star­ten til vår lil­le tur er nok litt hum­pe­te. Først må vi dra en bil ut av et dypt snøhull hvor noen tenkte å kun­ne snu. Det var ikke førs­te gang at det­te jæv­la hul­let har lurt noen. Vi bør kanskje set­te opp et skilt …

Tempelfjord, Isfjord

Uts­ikt over ytre Tem­pel­fjor­den mot Isfjor­den.

Og så vil snøs­ku­ter­ne ikke helt som vi vil, noe som de like å gjø­re ganske så ofte. Men til syven­de og sist kom­mer vi oss avgår­de. Det er nok litt frisk i dag, godt under 20 kul­de­gra­der i Lon­gye­ar­by­en og visst ikke langt fra -30 i Sas­senda­len og Tem­pel­fjor­den. En kol­le­ga som var en tur til øst­kys­ten for­tal­te sene­re at tem­pe­ra­tu­ren på bree­ne dit lå på omt­rent -40 … som sagt, det er litt frisk i dag.

Tempelfjorden fra Fjordnibba

Uts­ikt fraFjord­nib­ba inn i Tem­pel­fjor­den.

Det er ikke bare lufta som er litt ise­te i dag, det sam­me gjel­der fjor­den. Fas­ti­sen strek­ker seg fra Fred­heim inno­ver Tem­pel­fjor­den, og til og med Sas­sen­fjor­den – bin­de­led­ded mel­lom Tem­pel­fjor­den og Isfjor­den – viser kla­re tegn av isdan­nel­se. Om det­te vil­le bare fort­set­te i noen uker fre­mo­ver …! Vi får se.

 Lukas nyter utsikten over Tempelfjorden

Lukas nyter uts­ik­ten over Tem­pel­fjor­den.

Vi nyter uts­ik­ten fra Fjord­nib­ba og så tar vi en liten avs­tik­ker til Fred­heim, den berøm­te hyt­ta byggd av den enda mer berøm­te fangst­man­nen Hil­mar Nøis fra og med 1924. Fred­heim måt­te flyt­tes litt oppo­ver og bort fra kys­ten i 2015 på grunn av kys­te­ros­jo­nen som gikk raskt framo­ver.

Vi nyter stedet, det fan­tas­ti­s­ke lands­ka­pet, kul­den, isen, lys­et og til syven­de og sist varm sup­pe fra ther­mo­sen og så er det på tide å set­te i gang med til­ba­ke­tu­ren. Dage­ne er fort­satt kor­te, men lys­et kom­mer til­ba­ke nå med vold­som fart.

Is i Tempelfjorden

Is i fjæ­ra i Tem­pel­fjor­den.

Ark­tis-blog­gen fort­set­ter: nordover til Lon­gye­ar­by­en igjen!

Etter en stund i det sør­li­ge hjem­met vårt i Tysk­land drar vi opp igjen til det nord­li­ge hjem­met: Lon­gye­ar­by­en. Vi bru­ker noen dager på fast­lan­det og besø­ker kjæ­re ven­ner før vi tar fly­et på Gar­der­mo­en.

Fly­et går på mor­ge­nen og ankom­mer Lon­gye­ar­by­en midt på dagen. Like­vel flyr vi fra sol­skinn til mør­ket. Vi nyter noen sis­te sol­strå­ler mens vi går ombord på fly­et. Det blir de sis­te i en stund, det kan fak­ti­sk gå opp til 2 måne­der før vi ser sola igjen.

Men til gjeng­jeld er det polarn­at­tens magi som ven­ter nå på oss.

Gal­le­ri fly til Lon­gye­ar­by­en

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Wir haben zuneh­men­den Mond – das ist kein Geheim­nis, das ist natür­lich über­all auf Erden glei­cher­ma­ßen so. Hier aber hat das mehr Bedeu­tung als anders­wo. Nicht nur, da wir jen­seits (äh, dies­seits … also: pol­sei­tig 🙂 ) des Polar­krei­ses den Mond im Som­mer kaum zu sehen bekom­men, da steht er näm­lich meis­tens unter dem Hori­zont, wenn nicht gera­de Neu­mond ist, und dann sieht man ihn natür­lich auch nicht. Im Win­ter hin­ge­gen ist er schön zu sehen. Und als Licht­quel­le hat er hier natür­lich eine ganz ande­re Bedeu­tung als in Brei­ten, wo auf die Son­ne noch Ver­lass ist, zumin­dest tags­über.

Polarnacht und Mondschein Adventdalen bei Longyearbyen

Das Advent­da­len in der Polar­nacht (I): Mond­schein über dem Ope­raf­jel­let.

Die Land­schaft im Mond­schein ist magisch. Sil­ber­blau­es Licht ergießt sich über die von einer dün­nen Schnee- und Eis­schicht bedeck­te Tun­dra. Auf Fotos sieht der Mond so hell aus, dass man mei­nen kann, es sei die Son­ne.

Schwie­rig zu foto­gra­fie­ren. Die Bil­der sind ent­we­der über­trie­ben hell – natür­lich kann man mit der Kame­ra auf einem Sta­tiv belich­ten, bis die Bil­der aus­se­hen, als sei­en sie am hel­len Tag auf­ge­nom­men wor­den. Die­ser Ein­druck ist schön, aber falsch. Die Rea­li­tät ist auch schön, und vor allem echt und wirk­lich. Nur foto­gra­fisch eben schwer wie­der­zu­ge­ben. Die Schön­heit, die sich dem an Dun­kel­heit gewöhn­ten Auge schließ­lich offen­bart, wirkt auf rea­lis­ti­schen Fotos wahr­schein­lich ein­fach dun­kel. Und das ist dann ja wie­der­um auch, nun, viel­leicht die Rea­li­tät, aber nicht die Wirk­lich­keit. Da gibt es ja einen klei­nen, aber fei­nen Unter­schied.

Polarnacht und Mondschein Adventdalen bei Longyearbyen

Das Advent­da­len in der Polar­nacht (II): etwas dunk­ler, etwas rea­lis­ti­scher
(? je nach Gewöh­nung des Auges an die Dun­kel­heit).

Ich habe ver­sucht, hier einen rea­li­täts­na­hen Kom­pro­miss zu fin­den, der rea­lis­tisch ist und die reel­le Schön­heit der Polar­nacht gut wie­der­gibt.

Abschlie­ßend für die­sen ers­ten Ein­trag des Ark­tis-Blogs 2019 noch ein Ein­druck vom polar­nächt­li­chen Lon­gye­ar­by­en. Auf­ge­nom­men um die Mit­tags­zeit. Der Anblick wird vie­len Besu­che­rin­nen und Besu­chern die­ser Sei­te ver­traut sein, aber wahr­schein­lich doch in einem sehr, sehr ande­ren Licht.

Longyearbyen in der Polarnacht

Lon­gye­ar­by­en in der Polar­nacht. Die Son­nen­uhr hat der­zeit tech­ni­sche Pro­ble­me 😉

Zugu­ter­letzt erlau­be ich mir, dar­auf hin­zwei­sen, dass ich ein neu­es Foto­buch gemacht habe, das die Ark­tis aus einer ganz neu­en, unge­wohn­ten Per­spek­ti­ve zeigt.
Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (2) – Aeri­al Arc­tic zeigt Jan May­en und Spitz­ber­gen aus der Luft.

Norwegens arktischer Norden (2) - Aerial Arctic

Rolfs neu­es Foto­buch Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (2) – Aeri­al Arc­tic zeigt Jan May­en und Spitz­ber­gen aus einer ganz neu­en, wun­der­schö­nen Per­spek­ti­ve.

Und damit … tschüss und bis dem­nächst, bald geht es dun­kel­hei­ter wei­ter.

Tilbake

Nyhetene er i fra 26.05.2022 klokken 02:48:48 (GMT+1)
css.php