spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Års-Arkiv: 2019 − Reiseblogg


Trygg­ham­na-Poole­pyn­ten – 05. august 2019

Det er solen som vek­ker oss opp etter en stil­le og nyde­lig natt ankret i Trygg­ham­na. Vi er i mid­ten av et vilt og vak­kert lands­kap av brat­te fjell og isbre­er. Et av fjel­le­ne er mind­re høyt og ikke like bratt som de and­re. Det heter Knuv­len og man skul­le ten­ke at det er en liten spa­ser­tur, og at det er fort gjort å nå top­pen av de 330 høy­de­me­ter­ne; men ter­ren­get er stei­ne­te og tungt å gå i. Den er ver­dt det, for uts­ik­ten fra top­pen er helt upå­kla­ge­lig! 

Til­ba­ke ombord hop­per noen i havet for å kjø­le seg litt ned. Solen står høyt på him­me­len, og vi nyter luns­jen ute på dekk.

Sene­re fin­ner vi en grup­pe hval­ros­serPrins Karls For­land. Snakk om rett sted til rett tid! Det er tåke i områ­det, men den let­ter så snart vi kas­ter anke­ret. Noen av hval­ros­se­ne viser seg å være vel­dig nysgjer­ri­ge. De svøm­mer imot oss som står på stran­da og kom­mer inn på nært hold, bare noen få meter fra oss! Det er en helt impo­ne­ren­de opp­le­vel­se å se dis­se mek­ti­ge dyre­ne på så nært hold. Det er også en grup­pe som lig­ger på stran­da, flott plas­sert i kvelds­ly­set med en isb­re i bak­grun­nen. Også den­ne grup­pen er ganske aktiv og det hele blir en fan­tas­ti­sk opp­le­vel­se for oss.

Gal­le­ri – Trygg­ham­na-Poole­pyn­ten – 05. august 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Skip­per Peter har mid­da­gen klar når vi kom­mer til­ba­ke til båten. For en dag, for et liv!

Lon­gye­ar­by­en-Bohe­man­nes­et – 04. august 2019

Nok en gang: vel­kom­men ombord! Igjen skal vi set­te seil og leg­ge kur­sen mot man­ge spen­nen­de steder her på Sval­bard. Vi er på SY Arc­ti­ca II, et fint eks­pe­dis­jons­skip, med god plass til alle de 12 men­nes­ke­ne som er ombord – inklu­dert beset­nin­gen. Det­te er en fin begy­n­nel­se med vak­kert vær og sol­skinn og blikkstil­le sjø i Isfjor­den.

Vi benyt­ter helt klart anled­nin­gen til å gå i land alle­re­de nå, på den førs­te dagen. Og stedet er fak­ti­sk Bohe­man­nes­et: En vak­ker, spen­nen­de plass som lig­ger svært værut­satt til midt i Isfjor­den. Der­for hen­der det at fle­re år gå mel­lom 2 besøk. Men ikke den­ne gan­gen. Vi var jo fak­ti­sk har med Anti­gua i juli alle­re­de, for lett mer en 3 uker siden. Det er jo på en måte fint å begy­n­ne den­ne turen hvor vi avs­lut­tet den sis­te. Og den­ne gan­gen er det fint og stil­le, uten vind, så vi kom­mer oss i land uten van­ske­li­ghe­ter og kan nyte stedets man­ge natur­s­kjønn­he­ter. Det var i Rijps­burg, ikke langt herif­ra at Søren Zacha­ri­as­sen, prøv­de seg på det som skul­le bli den førs­te kom­mer­si­el­le kull­drif­ten, men uten suk­sess.

Gal­le­ri – Lon­gye­ar­by­en-Bohe­man­nes­et – 04. august 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Det ble ganske sent, så klok­ken var 1 om nat­ten før anke­ret gikk ned i Trygg­ham­na, slik at vi fikk hvi­le litt, hele gjen­gen.

Daud­manns­od­den-Ymer­buk­ta – 11. juli 2019

Det­te er alle­re­de den sis­te dagen med ilands­tign­in­ger – utro­lig hvor fort tiden går! Vi kom nordover med god has­ti­ghet, så vi ankom Isfjor­den ganske tid­lig i mor­ges og vi kun­ne fort­set­te noen mil nordover i For­landsun­det (ingen pei­ling vi har fak­ti­sk seilt gjen­nom For­landsun­det under den­ne turen!?). Så gikk vi i land i en av de vak­re buk­tene på Spits­ber­gens ves­t­kyst. Etter en dag på havet var det bra å ta seg en tur igjen! Ved siden av tund­ra­ens man­ge bloms­ter, dyre­li­vet og det natur­s­kjøn­ne lands­ka­pet ellers fant vi en død hval på stran­da og en urtids­kreps (lepi­du­rus gla­cia­lis) i en av de man­ge inns­jøe­ne. Spen­nen­de!

Gal­le­ri – Daud­manns­od­den-Ymer­buk­ta – 11. juli 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Sene­re gikk vi i land en gang til, for sis­te gang på den­ne turen. Val­get falt på Ymer­buk­ta, som er en meget vak­ker liten fjord på nordsi­den av Isfjor­den. Noen av oss fulg­te stran­da mot breen, mens and­re gikk over det svæ­re moren­e­lands­ka­pet for å nyte natu­ren og uts­ik­ten. Tid å si far­vel til Sval­bard – for den­ne gan­gen. Det var en meget flott tur, tusen takk til alle som var med!

Sør­kapp – 10. juli 2019

En avs­lap­pet dag på havet. Vi har man­ge sjø­mil mel­lom oss i nord­re Storfjor­den og Isfjor­den, og det er ikke man­ge dager igjen.

Gal­le­ri – Sør­kapp – 10. juli 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Sei­la­sen rundt Sør­kap­pet er fin og rolig, så vi kan bru­ke litt tid i fore­drags­sa­len og snak­ke om fjell­re­ven, sjøis, fangst­pe­ri­oden og årst­ider i ark­tis.

Gine­v­ra­bot­nen – 09. juli 2019

Etter en lang sei­las gjen­nom nat­ten nåd­de vi frem til Gine­v­ra­bot­nen, den nord­ligs­te delen av Storfjor­den, som lig­ger nord for Bar­entsøya. Her er det fort­satt en del dri­vis i områ­det. Høy­ark­ti­s­ke omgi­vel­ser! Været var klart og fint til å begy­n­ne med. Overs­ky­et, nes­ten litt melan­kol­sk. Noe som pas­ser bra i sli­ke omgi­vel­ser.

Gal­le­ri – Gine­v­ra­bot­nen – 09. juli 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Vi gjor­de en fan­tas­ti­sk flott Zodiac­tur i dri­vi­sen, men så kom skye­ne lave­re og lave­re ned og vi fikk tåke. I til­legg kom ganske mye vind, og så ble saken fak­ti­sk lite kose­lig her. Vi fikk bare glem­me ilands­tign­in­gen på Bar­entsøya som vi had­de håpet på. Javel, sånt er det bare her.

Sund­ne­set på bar­entsøya – vir­tu­ell rund­tur

Øst­kys­ten: Mark­ham­breen & Kval­vå­gen – 08. juli 2019

Til syven­de og sist kom vi oss til øst­kys­ten. Spits­ber­gens ves­t­kyst er jo vel­dig vak­ker, men vi har jo hatt mye dager der og nå er det fint å kom­me seg til mer avsi­des­lig­gen­de steder. Øst­kys­ten er vil­le­re og røf­fe­re enn ves­t­kys­ten, på man­ge måter. Kal­de­re og vel­dig ugjes­t­mild. Du får nep­pe følel­sen å være en vel­kom­men gjest i natu­ren her.

Det var en rolig sei­las rundt Sør­kap­pet, og nå er det rolig her i Storfjor­den. Vi tok anled­nin­gen å ta en nær­me­re titt på Mark­ham­breen, en av man­ge isbre­er på den­ne kan­ten som har trykket seg såpass mye til­ba­ke at en strand har dan­net seg mel­lom breen og fjor­den og en liten bukt mel­lom stran­den og breen. Ganske lik Croll­breen og Emil’janovbreen leng­re nord.

Men til vår over­ras­kel­se fant vi ut at Mark­ham­breen had­de frems­tøtt igjen slik at buk­ta ble bor­te! Nå lig­ger den vel­dig opp­sprek­ke­de breen på stran­den igjen. Hel­dig­vis var sjøen så stil­le at det lot seg godt gjø­re å gå i land på ytter­si­den av stran­den, for å få et enn­trykk av det­te fasci­ne­ren­de lands­ka­pet.

Gal­le­ri – Øst­kys­ten: Mark­ham­breen & Kval­vå­gen – 08. juli 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Noen timer sene­re var vi leng­re nord, på Bol­tod­den i Kval­vå­gen. Også her er det et fasci­ne­ren­de kyst­lands­kap, med svæ­re sand­stein­blok­ker i fjæ­ra. Og selvføl­ge­lig det geo­lo­gis­ke høy­de­punk­tet her på stedet: dino­saur-fotav­trykk!

Vi gikk fle­re turer, langs fjæ­ra, inno­ver den stil­le Kval­hovd­da­len og oppe på fjel­let. Mid­da­gen fikk bare ven­te litt.

Hyt­tevi­ka – 07. juli 2019

Nå har været ende­lig bedret seg og vi får en pau­se mel­lom lav­trykke­ne som trek­ker gjen­nom her. Iføl­ge vær­mel­din­ga bør vi få noen stil­le dager fra i mor­gen, så vi tar anled­nin­gen og set­ter kurs sør, mot Sør­kapp og øst­siden av Sval­bard.

Havet var rolig og stil­le og him­me­len blå, så vi vil­le ikke gå glipp av muli­ghe­ten å hop­pe i land i Hyt­tevi­ka. Et av Sval­bards vak­res­te steder! Lands­ka­pet er helt nyde­lig og natu­ren er en per­le. Titus­en­vis av alke­kon­ger hek­ker i fjel­l­u­re­ne. Tund­ra­en er grønn og det er mas­se­vis av reins­dyr i god form.

Gal­le­ri – Hyt­tevi­ka – 07. juli 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Her står også hyt­ta hvor Wan­ny Wold­stad over­vin­tret fle­re gan­ger fra 1932. Sene­re skrev hun boka „Førs­te kvin­ne som fangst­mann på Sval­bard“ om sine even­tyr­li­ge opp­le­vel­ser.

Nå har vi satt kurs mot Sør­kapp og øst­siden av Sval­bard.

Isfjor­den – 06. juli 2019

Til­ba­ke til Isfjor­den – nok en gang. Gjem­mes­pil­let vårt med vin­den. Slik har vi nå gjort det i man­ge dager på strek. Vi har vin­ds­tyr­ke 7 mot oss på vei­en inn i Ymer­buk­ta. Inne mot breen er det bed­re, så vi opp­hol­der oss en stund ved Esmark­breen. Sene­re kas­ter vi anke­ren. Det er kraf­ti­ge kas­t­evind fra fjel­le­ne og anke­ren hol­der dår­lig, så det er noen mind­re jord­skjelv som går gjen­nom båten mens jeg snak­ker om geo­lo­gi inne i salon­gen.

Gal­le­ri – Isfjor­den – 06. juli 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Sene­re fyl­ler vin­den sei­le­ne mens vi drar mot Bar­ents­burg, hvor vi har en spen­nen­de rund­tur i byen og sene­re en mor­som kveld i baren til bryg­ge­riet.

For­landsund – 05. juli 2019

Det er ikke van­lig å besø­ke det sam­me stedet to gan­ger under én tur. Men i dag var vi til­ba­ke ved Sar­stan­gen. Her begy­n­te det hele, lik­som for to måne­der siden … den­ne gan­gen had­de vi to isbjør­ner her. Det var jo helt fan­tas­ti­sk i seg selv, men samt­idig var det selvføl­ge­lig ikke mulig å besø­ke hval­ros­se­ne. Men det fikk vi gjø­re i dag.

Gal­le­ri – For­landsund – 05. juli 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

I til­legg tok vi anled­nin­gen til å pluk­ke en del plast­søp­pel på stran­den. Det er så utro­lig mye av den­ne dr!//en i natu­ren på Sval­bard. Nå er det i hvert fall litt mind­re enn før.

Sene­re kas­tet vi anke­ren i Sel­vå­gen på Prins Karls For­land. Med noen regn­drå­per nå og da, men ikke noe far­lig. Det var en flott stem­ning med skye­ne, vel­dig stil­le og frede­lig. Nes­ten litt melan­kol­sk. Vi del­te opp i grup­per og gjor­de noen fine turer i slet­telan­det og opp på noen hau­ger for å nyte uts­ik­ten.

Også her i Sel­vå­gen forsvant fle­re svæ­re fis­ke­garn under opp­hol­det vårt. Det begy­n­ner å bli fullt på decket på Anti­gua.

Isfjord – 04. juli 2019

Rett sted, rett tid – igjen! Vi kan nyte det vak­re lands­ka­pet på og rundt Cor­a­hol­men i full sol­skinn. Det ble nes­ten alt­for varmt!

Iføl­ge vær­mel­din­ga skul­le Isfjor­den ha vært helt stil­le i dag. Det er ikke akku­rat til­fel­let, men like­vel går det greit med en ilands­tigning på Bohe­man­nes­et, som lig­ger vel­dig utsatt i mid­ten av den store Isfjor­den. Et vel­dig vak­kert sted med far­ge­rik tun­dra, spen­nen­de geo­lo­gi og impo­ne­ren­de uts­ik­ter.

Gal­le­ri – Isfjord – 04. juli 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Selv om det har begy­nt å blå­se litt er det fort­satt fint, så vi tar anled­nin­gen til en liten kveld­stur til Sveab­reen.

Dick­son­fjor­den – 03. juli 2019

Vi har seilt inn i noen av Isfjor­dens inners­te for­gre­n­in­ger for å nyte det fan­tas­ti­s­ke lands­ka­pet selv om været er litt trist i dag. Like­vel er det utro­lig vak­kert her i Dick­son­fjor­den, og vi stø­ter på en stor flokk hvith­val som duk­ker opp i det rød­bru­ne smel­tevan­net.

Kapp Smith var en av stede­ne hvor nor­ske forske­re først drev med sys­te­ma­ti­sk vitenskap. Det var her den nor­ske luft­fo­to-eks­pe­dis­jo­nen holdt til i 1936. Fly isteden­for hun­de­s­le­de. I dag er det stein­ven­de­re og rød­nebb­ter­ner som bor her.

Gal­le­ri – Dick­son­fjor­den – 03. juli 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Man­ge av oss tok turen fra Dick­son­fjor­den over til Ekmanfjor­den til fots. Det er en utro­lig far­ge­full tun­dra på Blo­mes­let­ta. Man­ge fos­si­ler og spen­nen­de geo­lo­gi. Kort­nebb­gås hek­ker på tund­ra­en og et små­lom svøm­mer lang­sømt på en liten inns­jø.

Det er flott å lig­ge rolig og stil­le for­ankret mens skye­ne leg­ger seg over fjel­le­ne.

St. Jonsfjord – 02. juli 2019

Hove­d­po­en­get i dis­se dager er fort­satt å hol­de seg unna områ­de­ne med sterk vind som her­jer over store deler av Sval­bard. Et lav­tryk­kom­rå­de føl­ger etter det and­re, uten pau­se.

Men det går jo vel­dig bra så langt. I dag kom­mer vi på den­ne måten til St. Jonsfjor­den, som ser ut til å være stedet i dag. Vak­re uts­ik­ter over fjell og fjord, bre­er og bloms­ter.

Gal­le­ri – St. Jonsfjord – 02. juli 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Sene­re pas­ser vi en stor og ganske så aktiv isb­re før vi, iføl­ge noen til­fel­di­ghe­ter, går i land på et sted hvor en isb­re på til­ba­ke­gang har skapt et impo­ne­ren­de lagu­ne­lands­kap. Det går en kraf­tig tide­vanns­strøm i kana­len mel­lom lagu­nen og fjor­den. Fra 288 meters høy­de nyter vi pan­ora­ma­et over hele St. Jonsfjor­den.

Krossfjor­den – Kongsfjor­den – 01. juli 2019

Vi had­de satset på en fin tur i Krossfjor­den, men det ble det ikke noe av. Isteden­for en tur fikk vi vind, vind og enda mer vind.

Det var litt bed­re ved Lil­lie­höök­breen – og vel­dig impo­ne­ren­de, med den fle­re kilo­me­ter lan­ge bre­fron­ten og fle­re kraf­ti­ge kal­vin­g­er.

Gal­le­ri – Krossfjor­den – Kongsfjor­den – 01. juli 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Også i Möl­lerfjor­den blås­te det opp til storm, så nes­te for­søk ble i Kongsfjor­den. Her var det bed­re, så vi fikk gå en tur på Blom­strand. Fint kyst­lands­kap med en liten hule.

Iskan­ten – 30. juni 2019

Vi har god vind og det blir en fin sei­las nordover. Vi kas­ter anker i Mag­da­le­n­efjor­den, hvor vi våk­ner til sol­skinn og med 2 isbjør­ner i nær­he­ten. Sene­re fort­set­ter vi nordover, til iskan­ten. Det er ikke langt. Alle­re­de i Smee­ren­burg­jor­den møter vi dri­vi­sen. Spis­se fjell rundt oss og sol­skinn. Det er bare så flott!

Gal­le­ri – Iskan­ten – 30. juni 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Så pas­se­rer vi Smee­ren­burg og Virgo­ham­na og så snart vi har nådd det åpne havet drar vi nordover igjen. Vi får se hvor langt vi rek­ker. Det blir ikke langt. Ikke enda til 80 gra­der nord. Det er mye is, vind og dår­lig sikt.

Snart set­ter vi seil igjen og kurs søro­ver.

Kongsfjord – 29. juni 2019

Igjen, en vak­ker dag – noe som er ingen selvføl­ge her i nord i dis­se dager, med tan­ke på vær­mel­din­ga. Det er lav­trykk i nord­at­lan­ter­ha­vet, og mye vind. Men Kongsfjor­den var stedet i dag. I fle­re timer sat­te vi oppe på et fuglef­jell, med vak­ker uts­ikt og en flott og vel­dig liv­lig kon­sert av polar­lom­vier og krykkjer.

Gal­le­ri – Kongsfjord – 29. juni 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Liv­lig var det også i Ny-Åle­sund, spe­sielt i og rundt Kongsfjor­dbu­tik­ken. Her var det en stor grup­pe turis­ter fra asia­ti­s­ke land. Vel­dig liv­lig. En litt for­skjel­lig måte å rei­se på i Ark­tis. Det lig­ger til­syn­ela­ten­de i natu­ren deres å være … effi­si­ent. Med and­re ord: snart ble det rolig og stil­le igjen, og vi kun­ne bru­ke res­ten av dagen til en spa­ser­tur til den luft­skips­masta og en liten prat om Amund­sens og Nobi­les berøm­te nord­pol­fer­der.

Tilbake

Nyhetene er i fra 26.05.2022 klokken 00:43:49 (GMT+1)
css.php