spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home → oktober, 2019

Måneds-Arkiv: oktober 2019 − Reiseblogg


Skar­ber­get & Tranøy

Vi er nå i Tysfjor­den, ikke langt fra Lofo­ten – dit skal vi jo også snart. I til­fel­le bed­re vær kun­ne vi se Lofo­ten herif­ra.

Det fin­nes jo man­ge vak­re tur­mu­li­ghe­ter her. Vi drar til Skar­ber­get. Med tan­ke på været skal det litt moti­vasjon til for å kom­me i gang, men … det er all­tid flott å være under­veis, med snø og frisk vind! Uts­ik­ten er kanskje ikke helt hva som den kun­ne være …

Gal­le­ri – Skar­ber­get & Tranøy

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Sene­re besø­ker vi Tranøy. En gang til en impo­ne­ren­de manø­ver av Mario for å kom­me langs kaia i den­ne bit­te­lil­le hav­na.

Her er det kunst­par­ken Tranøy som fris­ter. Hvem bryr seg om kul­de, mør­ke og regn hvis man kan dra på tur og lete etter kunst i ter­ren­get 🙂

Ja, været. Det kun­ne nok være bed­re. Kanskje i mor­gen.

Skrol­s­vik & Har­stad

Rett etter fro­kos­ten går vi langs den lil­le kaia i Skrol­s­vik på Sen­ja. Det skif­ter fort fra sol til snø­by­ger og til­ba­ke. Her fin­nes det man­ge muli­ghe­ter, alt fra en liten spa­ser­tur til kre­ven­de topp­tu­rer. Noen av oss tar en tur mot fjel­let – ikke hele vei­en opp, det vil­le nok bli for langt, men langt nok for en fin uts­ikt over Skrol­s­vik og sørs­pis­sen av Sen­ja. Ellers er det anled­ning til en lett spa­ser­tur til kys­ten sør for Skrol­s­vik. I mid­ten av det vak­re kyst­lands­ka­pet byg­get tysker­ne noen svæ­re forsvars­an­legg under kri­gen.

Eier­ne til Gam­mel­bu­tik­ken er så venn­li­ge å åpne for oss. Huset ble byggd i 1870 og her var det butikk fra 1925 til 1992. I dag er det en slags muse­um; vel­dig hyg­ge­lig, vel­dig his­to­risk. Og man kan fort­satt kjø­pe nyde­li­ge ting og tang her ☺

Gal­le­ri – Skrol­s­vik og Har­stad

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Så fort­set­ter vi til Har­stad. Her tar vi bus­sen til Tron­de­nes. Også her bygg­de tysker­ne noen vel­dig svæ­re forsvars­an­legg under kri­gen. Helt van­vit­tig! Tron­de­nes his­to­ris­ke muse­um og kir­ken er dess­ver­re stengt i dag.

Skje­r­vøy, Nord-Len­an­gen

Det var med gode håp at vi for­lot Finn­kro­ken med en nor­døst­lig kurs vel­dig tid­lig i dag – gode håp om a fin­ne spekkhog­ge­re som ble sett i områ­det rundt Skje­r­vøya i det sis­te. Men slik skul­le det ikke bli, været had­de and­re pla­ner. Det er ikke noe vits i å lete etter hval hvis det blå­ser med styr­ke 6-7. Her var det bare å snu. Vi sat­te hel­ler noen seil, noe som var mye gøy i snø­drif­ten …

Gal­le­ri – Trom­sø – Finn­kro­ken

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

… og så kom vi til Nord-Len­an­gen noen timer sene­re, en liten by i en vak­ker liten fjord. Fin snø, fint lys, fin vin­terst­em­ing og mye plass for en liten tur.

Sene­re drev vi med noen men­ta­le og foto-teknis­ke for­be­redel­ser for fle­re nord­lys­ob­ser­vasjo­ner som vi håper vi får kanskje se de nes­te dage­ne (hvis du har lyst å lese litt om nord­lys og hvor­dan det foto­grafe­res så fin­ner du en del informas­jon og bil­der på Rolf sin side om nord­lys).

Og så fort­sat­te vi turen søro­ver, for­bi Trom­sø og mot Sen­ja.

Trom­sø-Finn­kro­ken

En nyde­lig vin­ter­dag i Trom­sø – været er kalt og klart, rolig og stil­le.

Sent på etter­mid­da­gen kom­mer grup­pen ombord SV Anti­gua. Det føles som sent på nat­ten, men det er fak­ti­sk bare sent på etter­mid­da­gen. Sola fors­vin­ner bak hor­i­son­ten rett etter kl. 3, og en time sene­re begy­n­ner det å bli mørkt.

Sene­re blir lys­et slått på igjen. Nord­lys. Full fart! Vi nyter spek­ta­ke­let en stund i hav­na, med den store broa og den berøm­te ishavs­ka­the­dra­len i fore­grun­nen, og sene­re mens vi sei­ler nordover.

Etter to timers sei­las går vi langs kaia i Finn­kro­ken på Reinøya. En liten kveld­stur og anled­ning til å set­te sta­ti­vet opp på fast grunn – nord­ly­set hol­der fort­satt på med å dan­se på him­me­len.

Gal­le­ri – Trom­sø – Finn­kro­ken

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til vår stor over­ras­kel­se blir vi møtt av vel­dig hyg­ge­li­ge folk. Jo Mar­tin er en av en dusin men­nes­ker som bor her (er det vir­ke­lig så man­ge?). Han eier en gam­mel han­dels­post fra 1802. Mye står som det var i gam­le dager og på den­ne måten blir stedet nes­ten til en rik­tig tids­mas­kin. Samt­idig er det anled­ning til en spa­ser­tur i sko­gen. Stien er mar­kert med fakk­ler og på den­ne måten er det lett å fin­ne frem til en lav­vo som er fak­ti­sk opp­v­ar­met med bål under nord­ly­set. Så vak­kert! En vel­dig flott begy­n­nel­se til den­ne ukestu­ren fra Trom­sø til Bodø!

Trom­sø – 26. okto­ber 2019

Nå begy­n­ner polarn­at­ten i Lon­gye­ar­by­en, årets sis­te solo­pp­gang og sol­ned­gang er fak­ti­sk i dag. Men her i Trom­sø har vi jo en del dags­lys igjen, så vi begy­n­ner snart å sei­le i det­te områ­det, mel­lom Trom­sø – eller litt len­ger mot nord, til og med – og Bodø. Nor­dens lys, nord­lys, vak­re lands­kap og steder og spekkhog­ge­re, det er det som står på ønske­lis­ten for den nes­te uken.

Men det er jo en dag til vi set­ter i gang. I dag må jeg få noen ting gjort – blant annet er det årets sam­ling av nye Spits­ber­gen driv­ved bil­der­ram­mer og nye Sval­bard skjæ­ref­jøl som skal på tur søro­ver – og uto­ver det­te vil jeg møte noen ven­ner og på kvel­den er det litt av en show på nat­tehim­me­len!

Gale­ri – Trom­sø – 26. okto­ber 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 18.08.2022 klokken 07:14:50 (GMT+1)
css.php