spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 27. februar 2019 − Nyheter og Reiseblogg


Reke­trå­ler Nor­th­gui­der, på grunn i Hin­lo­penstre­tet: berging plan­lagt i august

Reke­trå­le­ren Nor­th­gui­der gikk på grunn ved Spar­ren­e­set på Nord­aus­t­land, rett før for Murchi­son­fjor­den på Sval­bard, i slut­ten av desem­ber. Manns­ka­pet opp­lev­de hen­delsen i totalt mør­ke, sterk kul­de og kraf­tig vind som dra­ma­ti­sk, men alle kun­ne hen­tes med heli­ko­pter etter noen timer.

Reketråler Northguider på grunn i Hinlopenstretet

Reke­trå­ler Nor­th­gui­der på grunn i Hin­lo­penstre­tet, under kys­ten av Nord­aus­t­lan­det.
Foto: Kyst­ver­ket.

300 tonn die­sel og and­re mil­jø­far­li­ge sub­stan­ser og gjen­stan­der som garn kun­ne ber­ges i janu­ar. Eks­per­ter fra Sjøf­arts­di­rek­to­ra­tet vur­de­rer situas­jo­nen av ski­pet for tiden som sta­bil. Forede­len av det­te er at man for­ven­ter ikke at natu­rens kref­ter som is, strøm og vind vil føre ski­pet fra grun­nen og inn i dype­re vann. Ulem­pen er at det sam­me gjel­der men­nes­ke­li­ge kref­ter: bergin­gen antas å være en stør­re ope­ras­jon som vil ta fle­re uker.

Sys­sel­man­nen som for­val­ter områ­det har sam­men med Sjøf­arts­di­rek­to­ra­tet og Kyst­vak­ten bes­temt at bergin­gen plan­leg­ges i august. På den­ne tiden kan man for­ven­te gode for­hold med tan­ke på vær, is og lys.

KV Sval­bard er nå på vei til ulykkes­s­tedet for å for­be­re­de hava­ris­ten for fle­re måne­ders ven­tetid. Det­te betyr at det blir sjek­ket at Nor­th­gui­der lig­ger såpass sta­bilt og at det er ingen mil­jø­far­li­ge stoff­er eller gjen­stan­der ombord. Hava­ris­ten skal over­vå­kes ved hjelp av posis­jo­ne­rings­uts­tyr.

Tilbake

Nyhetene er i fra 05.12.2022 klokken 01:10:52 (GMT+1)
css.php